Matematikcentrum

Lund University

 

Examination

Observera att varje tentamenstillfälle (för skriftlig tentamen) i mån av plats kan utnyttjas som omtentamenstillfälle. (Däremot får man i allmänhet inte göra oavklarade inlämningsuppgifter, laborationer och likande under ordinarie kurstillfälle. I stället ordnas särskilda tillfällen i samband med omtentamensperioderna, se Obligatoriska moment längst ned på sidan.)

 Allmän information om skrivningarna i matematik. (Anpassad till anonym tentamen.)

Tillåtna hjälpmedel på skrivningarna i matematik

För studenter med beslut från enheten för pedagogiskt stöd kan vi oftast ordna förlängd skrivtid -- i allmänhet i mindre grupp. Se fliken Tentamensstöd till vänster.

 

Viktig information om tentamina på delkurserna A1 och B1

 

I vilken tentamensperiod kan jag tentera?

Se tentamensschemat i TimeEdit

Från och med läsåret 2014-15 ändras terminsindelningen och tentamensperiodernas lägen ändras.

Inför hösten 2017 ändras också uppläget för tentamensperioderna. I princip blir det bara två omtentamensperioder, vid påsk och i augusti.

När och var går skrivningen?

Matematikskrivningarna under läsåret kan sökas ut  här   Observera att skrivlokalerna inte bestäms slutgiltigt förrän ett par veckor före. En sammanställning av aktuella skrivningar och lokaler finns under fliken Skrivlokaler till vänster.

Ett smidigt sätt att hitta skrivningarna på en viss kurs är att klicka på länken nedan, sedan på kurskoden för den kurs man är intresserad av och slutligen på Tentor för det aktuella året. Gör man så slipper man mycket överskottsinformation.

Läro- och timplaner, kurser Matematikcentrum

 

Jag vill tentera en nedlagd kurs

Övergångsbestämmelser äldre kurser

Tentamensanmälan

Från och med höstterminen 2015 går LTH över till anonyma tentor. Det blir obligatoriskt att föranmäla sig via studentportalen, se information i länk nedan. Anmälan är bara möjlig under vissa perioder.

Sida med information om anonyma tentamen och hur man anmäler sig

Om tentamen du vill anmäla dig till inte syns i studentportalen kan du under de perioder som LTH tillåter anmälan anmäla dig genom att skriva till expeditionen, expedition@math.lth.se . Ange då kurskod, tid för tentamen, namn och personnummer.

Plussning:  Om man vill försöka tentera igen efter att man blivit godkänd, för att höja sitt betyg, måste man anmäla sig via expeditionen. De vanliga anmälsningperioderna gäller. Man kan inte tentera anonymt.

Obligatoriska moment

Vissa kurser innehåller andra obligatoriska moment än salskrivningar. I en del fall måste dessa vara avklarade för att man skall få tentera (och få skrivningen rättad.)

Inför omtentamensperioderna erbjuder vi tillfälle att fullgöra obligatoriska moment såsom laborationer och inlämningsuppgifter. Information om detta läggs ut nederst under  Obligatoriska moment minst en månad före aktuell tentamensperiod.