Matematikcentrum

Lund University

 

Examination

De schemalagda apriltentorna kommer att ges på distans den schemalagda dagen MED FÖLJANDE UNDANTAG: omtentamina på FMAB20  Linjär algebra, FMAB30 Flerdimensionell analys och

FMAA50 Matematisk analys, delkurs Analys 2 flyttas till juni - mer information senare.

 

Formerna kommer att variera mellan olika tentor, och beslutas senare. FÖLJANDE REGLER GÄLLER DOCK ALLMÄNT.

  • Endast studenter som anmält sig i tid - senast den 6 april - får tentera. Detta för att vi skall hinna skicka ut instruktioner, registrera dem som användare i eventuella datorverktyg, osv.  (Beslut av LTH)

  • Det inte möjligt att plussa. (Beslut av LTH.)

  • Det kan krävas att du har en fungerande webb-kamera för att du skall kunna genomföra provet smidigast. På vissa tentor kan standardalternativet vara videoövervakning via Zoom.

  • Det går inte att få överbetyg på själva skrivningen, men de med bra resultat kan få försöka komplettera till överbetyg senare om de vill. Institutionen måste ordna kompletteringen senast i början av juni. Kompletteringen kan ta olika former för olika tentor.

  • Det kan små bli ändringar i start- och sluttid.

  • Mer precis information för varje enskild tentamen kommer att skickas till de anmälda senast en vecka före tentamen.

 

HÄR ÄR TEXTEN OM APRILTENTORNA SLUT

 


Observera att varje tentamenstillfälle (för skriftlig tentamen) i mån av plats kan utnyttjas som omtentamenstillfälle. (Däremot får man i allmänhet inte göra oavklarade inlämningsuppgifter, laborationer och likande under ordinarie kurstillfälle. I stället ordnas särskilda tillfällen i samband med omtentamensperioderna, se Obligatoriska moment längst ned på sidan.)

Allmän information om tentamina i matematik

Tillåtna hjälpmedel på skrivningarna i matematik (från april 2019)

För studenter med beslut från enheten för pedagogiskt stöd kan vi oftast ordna förlängd skrivtid -- i allmänhet i mindre grupp. Se fliken Tentamensstöd till vänster.

 Från och med höstterminen 2018 introducerar vi ett nytt skrivningsformat. Under läsåret 2018/19 gäller det kurser i årskurs 1, under läsåret 2019/20 kurser i årskurs 1 och 2, etc.

Info om nytt tentamensformat


I vilken tentamensperiod kan jag tentera?

Se tentamensschemat i TimeEdit


När och var går skrivningen?

Matematikskrivningarna under läsåret kan sökas ut  här   Observera att skrivlokalerna inte bestäms slutgiltigt förrän ett par veckor före. En sammanställning av aktuella skrivningar och lokaler finns under fliken Skrivlokaler till vänster.

Ett smidigt sätt att hitta skrivningarna på en viss kurs är att klicka på länken nedan, sedan på kurskoden för den kurs man är intresserad av och slutligen på Tentor för det aktuella året. Gör man så slipper man mycket överskottsinformation.

Läro- och timplaner, kurser Matematikcentrum

 

Jag vill tentera en nedlagd kurs

Övergångsbestämmelser äldre kurser

Tentamensanmälan

Från och med höstterminen 2015 går LTH över till anonyma tentor. Det blir obligatoriskt att föranmäla sig via studentportalen, se information i länk nedan. Anmälan är bara möjlig under vissa perioder.

Sida med information om anonyma tentamen och hur man anmäler sig

Om tentamen du vill anmäla dig till inte syns i studentportalen kan du under de perioder som LTH tillåter anmälan anmäla dig genom att skriva till expeditionen, expedition@math.lth.se . Ange då kurskod, tid för tentamen, namn och personnummer.

 

Obligatoriska moment

Vissa kurser innehåller andra obligatoriska moment än salskrivningar. I en del fall måste dessa vara avklarade för att man skall få tentera (och få skrivningen rättad.)

Inför omtentamensperioderna erbjuder vi tillfälle att fullgöra obligatoriska moment såsom laborationer och inlämningsuppgifter. Information om detta läggs ut nederst under  Obligatoriska moment minst en månad före aktuell tentamensperiod.