Unix på arbetstationer

Nätverksfunktioner

(Regler för elevkörningar, föregående avsnitt, innehållsförteckning)


Konferensssystem

Datornätet är anslutet till ett internationellt konferenssystem med namnet news. Över 10000 datorer är anslutna och ett stort antal experter inom olika ämnesområden deltar i de diskussioner som förs. Man kan läsa news på många sätt. rn och trn kan vara lite svåra för datorovana människor. xrn kan användas under X-windows och är lättare att förstå.

Det finns i news ett stort antal ''möten'' eller konferenser i vilka olika ämnen diskuteras. Många av mötena handlar på ett eller annat sätt om datorer, men det finns även möten som behandlar mera allmänna ämnen.

Man kan kalla varje ämnesgrupp som diskuteras för konferens, möte eller nyhetsgrupp. De namnges

där ämne1 är allmännare än ämne2 o.s.v. T.ex. börjar grupper som diskuterar datorrelaterade ämnen med comp. Om det dessutom handlar om Unix börjar gruppen med comp.unix och om man sedan är programmerare vill man kanske läsa gruppen med det fullständiga namnet comp.unix.programmer. Grupper som börjar på sci (science) handlar om vetenskap, t.ex. gruppen sci.math. Grupper som börjar med rec (recreation) handlar om fritidsintressen, t.ex gruppen rec.food.recipes, rec.music.dylan och rec.sport.cricket.

Matematikhuset har en egen nyhetsgrupp som heter maths.general.

Elektronisk post

För att skicka personliga meddelanden till någon annan använder man inte konferenssystemet news utan programmet mail, ''elektronisk post''. Mottagaren av ett brev får, när han loggar in, meddelande om att han har fått post. För att skicka ett brev ger man kommandot:

mail-programmet frågar vad brevet handlar om (Subject:). När man svarat på denna fråga skriver man texten i brevet, avslutat med Control-D. Om man vill skicka ett långt brev kan man skriva in brevtexten i en fil och skicka den med kommandot

mottagare är normalt ett användarnamn. Om mottagaren av brevet finns på en dator som inte är ansluten till maths-nätet så måste man förutom användarnamnet också tala om i vilken domän som användaren finns. Vid LTH finns idag bl.a. följande domäner:

En fullständig adress har formatet:

Till exempel är pn@maths.lth.se en fullständig adress, som är unik i hela världen. Om man söker adressen till någon i Matematikhuset, dvs inom maths-domänen kan man använda finger-programmet (se kapitlet om Diverse kommandon och hjälpprogram). I ''Person- och adresskatalogen'' för högskolor i södra Sverige har alla en email-adress. Detta är den officiella adressen och är uppbyggd av hela namnet, t.ex. Peter.Nilsson@math.lu.se.

När man loggar in kan det inträffa att man får meddelandet You have mail. För att läsa brevet ger man kommandot:

De brev man får sparas i en fil med namnet mbox. I mail finns ett stort antal kommandon. De vanligaste är:

man mail ger hjälp om hur programmet fungerar och hur man kan ställa in beteendet hos mail. mail-programmet är text-baserat och ganska primitivt. Under X-windows finns ett det mera användarvänliga xmail-programmet. Initieringsfilen .mailrc styr beteendet hos mail.

Inloggning på andra datorer

Om man vill logga in på annan dator än den man är kopplad till utnyttjar man något av programmen rlogin eller telnet. Man kopplar upp förbindelsen till den andra datorn på något av följande sätt:

rlogin utnyttjar man för att koppla sig till andra Unix-datorer, telnet för att koppla sig mellan datorer som använder andra operativsystem (t.ex. mellan en PC och en Sun). När förbindelsen har upprättats loggar man in på den andra datorn på vanligt sätt. När man loggar ut kopplas förbindelsen ner.

Filöverföring

För överföring av filer mellan olika datorer utnyttjas programmet ftp (''file transfer program''). Man startar ftp med kommandot:

I fortsättningen kallar vi den dator man sitter vid för lokaldatorn och den dator man kopplat upp sig till för fjärrdatorn. När förbindelsen är uppkopplad får man tala om sitt användarnamn och lösenord på fjärrdatorn. När detta är klart styr man ftp med kommandon. De viktigaste kommandona är:


(Regler för elevkörningar, föregående avsnitt, innehållsförteckning)

If you have any problem using our IT facilities, please feel
free to leave a message by clicking on my mail address.
 james@maths.lth.se

James Hakim