Unix på arbetstationer

Kommandon

(nästa avsnitt, föregående avsnitt, innehållsförteckning)


Inledning

För att beordra operativsystemet att utföra en uppgift ger man ett kommando. I detta kapitel beskrivs hur man skriver kommandon. I senare kapitel beskrivs innebörden av de vanligaste kommandona.

Kommandoformat

Ett kommando består av kommandonamn samt eventuellt parametrar och optioner.

Exempel: pc -l prog1.p

Allmänt har ett kommando följande uppbyggnad:

I fortsättningen utnyttjar vi hakparenteser för att ange att en option eller en parameter kan utelämnas. T.ex. anger vi med [-a] att a-optionen kan utelämnas. Om den uppgift som beordras av ett kommando av någon anledning inte kan utföras, skriver Unix ut ett felmeddelande på skärmen. Felmeddelandena ges i klartext (därmed inte sagt att de alltid är lätta att begripa).

Exempel: pc -l prog19.p

  cpp: prog19.p: No such file or directory
  Compilation failed

Felmeddelandet talar här om att det inte finns något program med namnet prog19.p.

Specialtecken

Vissa av de tecken som man skriver på tangentbordet har en speciell innebörd. De kallas kontrolltecken och skrivs genom att man håller tangenten Control (Ctrl) nedtryckt samtidigt som man trycker på en annan tangent (för en del specialtecken finns dock särskilda tangenter). Till exempel får man tecknet som betecknas Control-U genom samtidig tryckning på Ctrl och u. Om man skriver fel i ett kommando kan man rätta raden innan man tryckt på Return. Stega fram och tillbaka i raden med \fbox{$\rightarrow$} och \fbox{$\leftarrow$} och radera tecken med Del-tangenten. Hela raden kan raderas med Control-U. Med Control-A ställer man sig på radens första tecken och med Control-E ställer man sig efter sista tecknet.

Om man inte upptäcker en felskrivning förrän efter det att man tryckt på Return och därmed skickat kommandot till datorn, kan man få tillbaka det nyss skrivna kommandot genom att trycka på \fbox{$\uparrow$}. Unix sparar flera kommandon så ännu äldre kommandon kan man leta fram bland gamla kommandon med \fbox{$\uparrow$} och \fbox{$\downarrow$}.

Följande kontrolltecken måste man också känna till:

Hjälpkommandot

Stora delar av Unix-manualen finns direkt tillgänglig i form av ''manualsidor''. Med följande kommando får man utskrift av manualsidorna för ett visst kommando:

Manualsidorna skrivs ut med hjälp av programmet less. Om texten är längre än en sida kan man stega sig framåt/bakåt genom att trycka på någon av följande tangenter:

Detta medför att det skrivs ut en lista av kommandon som på ett eller annat sätt har med det angivna nyckelordet att göra.

Filnamnskomplettering

Det program i Unix som är ansvarigt för att avkoda de kommandon som användaren skriver och för att se till att de blir utförda, kallas kommandotolken. Den kommandotolk som används på maths-arbetsstationerna har namnet tcsh. Tcsh ger användaren möjlighet att redigera kommandoraden (se specialtecken) samt hjälp med filnamnskomplettering. När man skriver ett filnamn på en kommandorad behöver man bara skriva så många tecken av filnamnet så att det är unikt och därefter trycka på Tab-tangenten. Kommandotolken fyller då i resten av filnamnet. Om man trycker Control-D när man har skrivit en del av ett kommando eller ett filnamn får man en lista över de kommandon eller de filer i aktuell katalog som inleds med de tecken som man skrivit.

Alias-namn

Med hjälp av användardefinierade alias-namn kan man skapa kortformer av kommandon.

Exempel: Med kommandot

definieras alias-namnet ldir. ldir kan i fortsättningen (i aktuellt terminalfönster) användas som ett kommandonamn, som fungerar som ls -l.

Allmänt defineras ett alias-namn med kommandot:

alias utan parametrar ger en utskrift av de alias-namn som är definierade. Alias-definitionen gäller tills man loggar ut från terminalfönstret. Ofta vill man att en del alias-namn skall definieras automatiskt. För att åstadkomma detta lägger man in alias-kommandona i initieringsfilen .cshrc (se Initieringsfiler).


(nästa avsnitt, föregående avsnitt, innehållsförteckning)

If you have any problem using our IT facilities, please feel
free to leave a message by clicking on my mail address.
 james@maths.lth.se

James Hakim