next up previous
Next: Manuscripts and Technical reports Up: Publications Previous: Proceedings

Publications in Swedish

 1. Lindgren, G. och Polfeldt, T.: Några drag ur den matematiska statistikens historia. Lund (1968) 1-47.
 2. Lindgren, G.: Föreläsningar över Statistisk inferens för stokastiska processer. Lund (1972-1973).
 3. Lindgren, G.: Föreläsningar om extrem- och korsningsteori för stationära stokastiska processer. Umeå (1975).
 4. Lindgren, G.: Stormflodsskydd och stormflodsvarning - en miniatyrstudie i säkerhetsbedömning och riskpsykologi. Arbetsgruppen för säkerhetsbedömning och riskpsykologi, Kärnkraftkommissionen (1977).
 5. Lindgren, G.: Statistiskt synsätt - att systematisera variation. Statistisk Tidskrift 22 (1984) 223-224.
 6. Lindgren, G.: Rekord, risker och riskpsykologi. Lundaforskare föreläser (1986) 88-95.
 7. Lindgren, G.: Tillförlitlighet och säkerhet - Statistiska metoder och tekniker. Lund (1988) 1-191.
 8. Lindgren, G.: Skall vallarna klara århundradets eller årtusendets största stormflod? Forskning och Framsteg, No 3 (1989), 18-24.
 9. Lindgren, G.: Skall vallarna klara århundradets eller årtusendets största stormflod? Ed. Kristin Dahl, Den fantastiska matematiken, Fisher o Co, (1991) 205-211.
 10. Lindgren, G. & Rootzén, H.: Stationära stokastiska processer, Lund, 4:e uppl. (1993) 1-207.
 11. Englund, J.-E., Lanke, J., Lindgren, G. & Persson, T.: Studiematerial till Sannolikhetsteori med tillämpningar. Lund 1993.
 12. Lindgren, G.: Nya rekord och gamla vanor - det extrema och det normala. NFR:s årsbok (1993) 34-45.
 13. Lindgren, G.: Hundraårsvågen - något nytt? Risker och riskbedömning. Ed.: Göran Grimvall, Olof Lindgren, IVA. Studentlitteratur, Lund (1995), 53-72.
 14. Rydén, T. & Lindgren, G.: Markovprocesser. Lund (1996) 1-181.
 15. Lindgren, G. och Rychlik, I.: Tillförlitlighet och säkerhet - Statistiska metoder och tekniker. Tredje omarbetade upplagan, Lund (1997) 1-231.
 16. Forskning om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. En analys av kvalitet, inriktning och problem. Vetenskapsrådets rapportserie, 2004:6. (Medlem i expertgrupp tillsammans med Bernth Brehmer, Göran Grimvall, Kenneth Nilsson.)
 17. Lindgren, G.: Gunnar Blom 1920-2003. Minnesteckning, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, årsbok 2003-2004 (2005) 108-109.
 18. Lindgren, G.: Det okändas lagbundenhet - Juridiska aspekter på naturlagarna. Kap. 10, FRIVA - risk, sårbarhet och förmåga, Samverkan inom krishantering. Ed. Martin Höst m.fl. Lund (2010) 143-154.
 19. Holst, U. och Lindgren, G.: Jan Lanke 1934-2016. Minnesteckning, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, årsbok 2015-2016 (2017) 135-136.


Georg Lindgren
25/04/2019

[ To Georg's homepage ]