The Interaction Between the Operator and the Energy Prediction System EnerPlan

Kajsa Andersson


Centre for Mathematical Sciences
Mathematical Statistics
Lund Institute of Technology,
Lund University,
2000

ISSN 1403-9338
Abstract:
Denna rapport behandlar operatörsgränssnittet av ett energiprognossystem ur kognitivt perspektiv. Energiprognossystemet är en modell för driftsoptimering av fjärrvärmenät och ska hjälpa operatörer vid Sydkraft Värme Malmö AB att ställa så bra prognoser som möjligt. Dess syfte är att kartlägga operatörernas behov av ett energiprognossystem för att fungera i sin roll som operatör. Undersökningen utgår ifrån ett redan befintligt system och uppgiften är att utvärdera och analysera detta system med avseende på de kognitiva aspekterna och därefter finna rekommendationer för vilka förändringar som bör göras på energiprognossystemets gränssnitt. Detta har gjorts genom att lägga fokuseringen på följande frågor:
     · Hur tolkas informationen?
· Hur bedöms förändringar och avvikelser i produktionen?
     · Hur sammanvägs olika informationsvägar?
· Vilka förändringar bör göras på systemet?
     De tillvägagångssätt som har tillämpats för analysen av operatörsgränssnittet har varit att undersöka operatörernas konceptuella modeller och dessa modellers inverkan i arbetet med gränssnittet. Fokus har legat på relationen mellan gränssnittet och de konceptuella modeller som operatörerna använder sig av och den visuella presentationen, såsom färg, text och olika bildelement, av gränssnittet.
Undersökningen har genomförts genom intervjuer med operatörerna, observation av operatörerna då de använt sig av energiprognossystemet EnerPlan och utvärdering av systemet med hjälp av en heuristisk utvärdering. De resultat som framkommit av undersökningen speglar till stora delar operatörernas arbete idag utan ett energiprognossystem som EnerPlan, men det speglar också vad ett system som EnerPlan kommer att kunna betyda för operatörerna i framtiden. Resultatet av denna rapport ska ligga som underlag för att göra förändringar till nästa version. Under undersökningar och tester framkom att operatörerna önskar mer funktioner och att vissa förändringar i gränssnittet är önskvärda för att de lättare ska kunna använda sig av systemet utan att behöva belasta minnet med information för att kunna utföra sitt arbete optimalt. Den heuristiska utvärderingen påvisade att det fanns ett antal mindre bra egenskaper i gränssnittet som bör förändras för att göra verktyget så optimalt som möjligt.
Rapporten har gjorts som en del i ett pågående samarbetsprojekt mellan Institutionerna för Matematisk Statistik, Arbetsmiljöteknik och Värme och Kraft vid Lunds Tekniska Högskola och Sydkraft AB, Elstrategi och Utveckling och Sydkraft Värme Malmö AB.