Generell modell för val av underhållsintervall

Anna Ranvik och Cecilia Åkesson

Centre for Mathematical Sciences
Mathematical Statistics
Lund Institute of Technology
Lund University
1999:E14


Abstract:
Kostnaden för underhåll av tekniska system kan bli hög oavsett storleken på det aktuella systemet. Olika teorier har framkommit om hur man på bästa sätt kan effektivisera underhållsarbete och på så sätt minimera kostnaderna. Detta examensarbete bygger på det som kallas prediktivt underhåll, en strategi som har kommit att få alltmer uppmärksamhet. Här utnyttjas tidigare uppmätta data om komponenten/ systemet och statistiska modeller för att kunna förutsäga när underhållsarbete bör utföras.
Detta synsätt på underhållsarbete kräver en tillförlitlig dokumentation av komponentens/ systemets historia. Att enbart tala om när fel inträffade räcker inte utan hur och varför det felade måste finnas nedtecknat. I realiteten är bristande dokumentation ett faktum, som om det kunde åtgärdas, skulle kunna bidraga till ett mer kostnadseffektivt underhållsarbete.

Examensarbetets mål var att bygga upp en modell för val av underhållsintervall och sedan tillämpa teorin på ett litet system - ett bildäck. Modellen byggs upp från grunden med diskussioner kring hur systemet är uppbyggt, vilka fel som inträffar, vilken underhållsplanering och därmed kostnad som tillfaller det aktuella systemet. Beräkningarna i fallstudien bygger på dessa fakta och visar även svårigheterna med bristande dokumentation. Här jämförs kostnaderna för inspektion/ utbyte med kostnaderna för eventuell olycka i ett inspektionsintervall och dessa kurvors skärningspunkt ger det optimala underhållsintervallet.