System för prediktion av fjärrkyla

Jöregen Carlsson

Centre for Mathematical Sciences
Mathematical Statistics
Lund Institute of Technology
Lund University,
1999:E8


Abstract:
Detta arbete behandlade modellering av fjärrkyleförbrukning. Fjärrkyla är ett sätt att kyla byggnader via ett distributionsnät Modellerna kommer att användas till en prognos av förbrukningen. Prognosen av fjärrkyleför brukningen ska ingå som en del av ett beslutsunderlag för energiföretag. För att kunna göra dessa prognoser krävdes modeller. En modellering av kyleffekten gjordes med hjälp av mätningar från tidigare effektförbrukningar och externa signaler. De extrema signalerna bestod främst av vädersignaler dvs temperatur, vind och globalinstrålning.

Då periodicciteteten var tydlig i effekten konstruerades ytterligare signaler för att ta hand om denna. Bland annat användes fourieserier och fördröjda effektsignaler. Egenskaperna hos kyleffektförbrukningen skilde sig under året och därför användes fyra modeller, var och en för en speciell del av året. Avslutningsvis implementerades modellerna och kommer att utvärderas.

Prognosen ingår i Energy Optima, ett verktyg för produktionsoptimering.