Modellering av finansiella instrument på den nordiska elmarknaden

Slobodanka Mijalkovic

Centre for Mathematical Sciences
Mathematical Statistics
Lund University,
2000:E9


Abstract:
Det här arbetet avser att modellera och förutsäga framtida värden på spotpris på den nordiska elmarknaden genom att använda dygnsmedelvärden, vilka samlats in under perioden 960101-991231. Olika tidsseriemodeller, t ex SARIMA7(p,0,q), ARMAX(p,q) och ARIMA(p,1,q), har använts på dessa data. Tre karakteristika: sjudagarsperiodicitet, nivåförändringar och outliers, har tagits med i beräkningarna. Rimliga resultat har erhållits, men tecken på icke-linjära beteenden har upptäckts. Följden av detta är då att sådana mera komplexa metoder är nödvändiga för att bättre beskriva data.I andra delen av arbetet har dagliga priser på forwards, vilka samlats in under perioden 971028-990811, använts i syfte att upptäcka trender och trendbrott i data. Dessa data omfattar endast arbetsdagar, d.v.s. det saknas data för helgdagar. I syfte att upptäcka trender har dubbel exponentiell utjämning tillämpats. Den enkla modellen som exponentiell utjämning utgör har förkastats och det föreligger också här tydligt behov av mer mera generella modeller. Dessutom har även möjligheten att använda spotprisdata för modellering av forward data undersökts. Emellertid har det även här visat sig att en linjär modell är otillräcklig och att en icke-linjär modell i stället bör beaktas.