[Hoppa över navigeringen]

[Lunds Universitet]

FMSF75: Matematisk statistik AK för W

Beskrivning av kursen, HT-18

Samarbetslärande

Matstatkursen har sex till åtta schemalagda timmar i veckan. Förutom en tvåtimmarsföreläsning i veckan kommer undervisningen att bestå av lektioner. På en stor del av lektionerna kommer undervisningen att bedrivas i form av samarbetslärande i smågrupper. Det innebär att ni arbetar tillsammans i grupper om tre eller fyra med handledning. Halva studentgruppen sitter tillsammans i en lektionssal och handleds av en lärare som pratar med en smågrupp i taget. Arbetssätten är studier av litteraturen och arbete med exempel och övningsuppgifter. Arbetet sker dels med hjälp av Matlab i bärbara datorer, dels på traditionellt sätt med ''papper och penna''.

Lektionsblad

Till varje lektion finns ett lektionsblad med instruktioner om vad som ska göras på lektionen. Det gäller både att lösa övningsuppgifter och att diskutera begrepp, förklaringar och exempel från boken. Genom att arbeta och diskutera tillsammans i gruppen kring väl genomtänkta uppgifter så sker lärandet på ett effektivt sätt. Ett mycket bra sätt att lära sig nya saker är att försöka förklara sina tankar för någon annan. Grundläggande statistiska begrepp, tolkningar av data och korrekta slutsatser från en statistisk analys är områden som med fördel tränas i diskussioner. Läraren kommer hela tiden att vara i lektionssalen, gå runt till grupperna, diskutera och svara på frågor. Däremot kommer läraren inte att ha traditionella genomgångar på lektionerna. Eftersom läraren inte har genomgångar av teorin måste ni förbereda er inför lektionen genom att läsa på det aktuella avsnittet i förväg och göra vissa uppgifter. I lektionsbladet för föregående lektion finns läsanvisningar och instruktioner inför nästa lektion. För att grupparbetet ska fungera effektivt krävs förberedelser av alla i gruppen.

Närvaro, eftersläpning, tidsanvändning

Smågrupperna är fasta för att ge kontinuitet. Närvaron är inte obligatorisk men en hög närvaro krävs för att metoden ska fungera bra. Utbytet av samarbetslärandet försämras om inte alla gruppmedlemmarna är med hela tiden. En medlem i en grupp har svårt att bidra till diskussionerna om hon/han inte har förberett sig på samma sätt som de övriga. Det fungerar naturligtvis inte heller bra om någon av gruppmedlemmarna släpar efter. Därför ställer metoden krav på alla att förbereda sig och att hänga med. Närvaro och gemensamt tempo bidrar samtidigt till större chanser för var och en att klara tentamen och ger alla mer utbyte av lektionerna. Förhoppningsvis kommer pressen att upplevas som positiv. Totala arbetstiden (200 timmar för en kurs på 7.5 hp) för kursen kan delas upp i tre delar: schemalagd tid, hemarbete under kursens gång och tentamensinläsning. En överslagsberäkning ger att tiden för hemarbete är litet längre än den schemalagda tiden. Den fördelningen kommer vi lärare att utgå från vid vår planering av kursen. Det är viktigt att fördela hemarbetet på för- och efterarbete. Efterarbetet innebär att arbeta vidare med texten och räkna rekommenderade övningsuppgifter och tar normalt längsta tiden. Förarbetet innebär att läsa framåt på nästa avsnitt och att följa anvisningarna i lektionsplanen. Avsätt tid för förarbete även om inte allt efterarbete är klart!

Vad tycker studenterna om samarbetslärande?

Under flera kursomgångar har vi bett W-studenterna att värdera arbetssättet med samarbetslärande efter en 10-gradig skala (1=kasst, 10=toppen). Som du ser av nedanstående figur är de flesta studenter positiva eller mycket positiva till detta sätt att arbeta.

[lena]

Datorer

Vid så gott som alla lektioner kommer du att använda Matlab på din bärbara dator. Cirka två tredjedelar av övningsuppgifterna, samt hela projektarbetet, använder Matlab. Det finns Matlabhandledningar till en del uppgifter, de är detaljerade i början av kursen men blir allt mer knapphändiga under kursens gång. Även på den skriftliga tentan används datorn.

Övningsuppgifter

De uppgifter du ska arbeta med finns samlade i studiematerialet Räkna med variation, Studentlitteratur 2017. Materialet består av, förutom en fysisk bok, ett stort antal digitala moment: videoclip med lösningar till vissa uppgifter, handledningar med Matlabkommandon och digitala uppgifter är några exempel. Du når det digitala materialet genom att skaffa ett konto på www.studentlitteratur.se och använda den kod som finns i boken.

Videoclip med teori

All teori hinner inte presenteras under kursens föreläsningar. Därför finns ett antal videoclip med teori tillgängliga i webbsystemet Scalable Learning. Videoclipen kan användas såväl före en lektion (flipped classroom) som efter för repetition eller komplettering.

Tillämpningar

Kursen är specialdesignad för W-studenter med tanke på tillämpningarna. Den genomsyras av miljöstatistiska frågeställningar och datamaterial som är hämtade bl.a. från forskare inom LTH, avnämare inom miljöområdet, miljödatabaser och media.

Examination och obligatoriska moment

Examinationen och kursens obligatoriska moment är kopplade till kursens kursmål. Pilarna i figuren nedan indikerar de olika examinationsmomenten.

[lena]

  • Test i uppgiftsdatabasen Mozquizto: Genom att logga in med din StiL-adress och registera dig på kursen ''FMSF75 Matematisk Statistik grundkurs'' når du det obligatoriska testet i sannolikhetsteori. Du får 10 frågor slumpmässigt utvalda och för att bli godkänd måste du klara minst 6. Du kan göra testet hur många gånger du vill och du har ingen tidsbegränsning vid testtillfället. Deadline för testet är fredagen 21 september 2018.
  • Projektuppgiften: I denna uppgift, som du gör tillsammans med en kurskamrat, analyserar du ett större miljöstatistiskt datamaterial. Här är det många av kursens tekniker/metoder som behöver användas och på så sätt har du chans att få en helhetsbild av kursinnehållet. Du får också en inblick i hur tillämpbara dessa tekniker är i en verklig situation. Genom att du får arbeta med öppna frågeställningar tränar du på val av statistisk modell och en kritisk granskning av modeller. Du tränar också på att hantera datamängder, att tolka grafer och att dra korrekta slutsatser från data.
  • Skriftlig tenta: Vid den individuella tentamen tar du med dig den bärbara datorn och du har tillgång till den på hela tentamen. Cirka hälften av uppgifterna görs med hjälp av Matlab. Det kan gälla rena beräkningar i Matlab, simuleringar eller redovisning och tolkning av grafer. Så gott som samtliga uppgifter har anknytning till verkliga data och/eller problemställningar. Datamaterial finns tillgängligt på ett usb och du lämnar in delar av tentamen (t.ex. figurer och Matlabkod) på usb.