LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
MATEMATIKCENTRUM / MATEMATISK STATISTIK

KURSPROGRAM

(senast uppdateras: 2017-10-09)

MATEMATISK STATISTIK AK FÖR C, D, I, PI OCH FYSIKER, FMSF45 och MASB03


Hemsida och el-post

Kursens hemsida finns på http://www.maths.lu.se/kurshemsida/fmsf45masb03 och uppdateras löpande. Där finns bl.a. stenciler att hämta som pdf-filer. Alla el-post nedan är @maths.lth.se

Kursscheman (tider, rum)

QR kod tinyurl.com/FMSF45-HT2017

Förkunskapskrav och registrering

För att få läsa kursen måste man ha klarat 12 högskolepoäng inom kurserna Endimensionell analys, Flerdimensionell analys och/eller Linjär algebra innan kursen startar, dvs. senast med hjälp av augustiomtentorna.

Kursregistrering sker genom att man bockar av sitt namn i närvarolistan som skickas runt på första föreläsningen. Saknas man på listan skriver man sig på efteranmälningslistan. Vår studierektor, Anna Lindgren (MH:136, anna@maths, 046-22 242 76), kontrollerar om förkunskapskraven är uppfyllda samt svarar på frågor om dessa.

Kursexpedition

Institutionens kurssekreterare, Maria Lövgren, sitter i rum MH:225 i Matematikhuset, södra delen, 2:a våningen. Expeditionen är öppen mån-fre 8:00–11:00 samt 13:00–15:30, tel 046-22 245 77, el-post: marial@maths

Kurschef

Stanislav Volkov, MH:316, tel 046-22 295 38, el-post: s.volkov@maths

Föreläsningar & Övningar

Se schema. Kursen har några övningspass per vecka. Detta innebär att en betydande del av övningsuppgifterna måste räknas på egen hand. För att underlätta detta finns det lösningar till de flesta uppgifterna. Observera att så gott som alla övningsuppgifter måste räknas för att man skall få full täckning av kursinnehållet.

Laborationer

Görs via länk på kursens hemsida.

Datorbaserat färdighetsprov

För att få godkänt i kursen måste man ha klarat ett datorbaserat färdighetsprov (plattformen Maple-TA används). Man kan göra provet så många gånger man vill men man skall ha klarat det senast **/**. Länk på kurshemsidan.

Kurslitteratur och kursmaterial (stenciler)

Kursprogram (detta blad).

Laborationshandledningar. Tillgängliga en vecka före respektive laboration.
Föreläsningsslides: tillgängliga omkring respektive föreläsning.

Examination

Skriftlig tentamen, 5 timmar. Godkänd tentamen ger betyg 3, 4 eller 5 (FMSF45) alternativt V, VG (MASB03). För slutbetyg fordras även godkända laborationer samt godkänt på det datorbaserade färdighetsprovet.

Hjälpmedel

Tentamenstillfällen

Anmälan till tentamen och omtentamen görs via Studentportalen.
Ordinarie tentamen: 11 januari 2018. Omtenta: 5 april 2018 samt 1 juni 2018.
Se kursscheman


Preliminär tidsplan för föreläsningar, läsanvisningar

F1 Kapitel 2.1–7
Introduktion, utfallsrum, händelse, sannolikhet, klassisk sannolikhetsdefinition. Betingad sannolikhet, oberoende, satsen om total sannolikhet, Bayes sats.
F2 Kapitel 3.1–7
Stokastisk variabel, fördelningsfunktion. Diskret stokastisk variabel, sannolikhetsfunktion, diskreta standarfördelningar. Kontinuerlig stokastisk variabel, täthetsfunktion, kvantil, kontinuerliga standardfördelningar.
F3 Kapitel 3.10, 8.1–5
Funktioner av stokastiska variabler. Simulering.
F4 Kapitel 4.1–5, 4.8
Tvadimensionell stokastisk variabel. Oberoende stokastiska variabler. Betingade fördelningar.
F5 Kapitel 4.6–7, 5.1–3
Summor av stokastiska variabler. Största och minsta värdet av stokastiska variabler. Väntevärden, läges- och spridningsmått.
F6 Kapitel 5.4–7
Beroendemått. Mer om väntevärden, väntevärden för produktukter och summor. Stora talens lag. Gauss approximationsformler (ej i boken).
F7 Kapitel 6.1–5, 6.7
Normalfördelningen, summor av normalfördelade stokastiska variabler. Centrala gränsvärdes-satsen.
F8 Kapitel 7.1–2, 7.4
Binomialfördelning och normalapproximation. Poissonfördelning. Stokastiska processer med kontinuerlig tid. Livslangdsprocess, Poisson-process.
F9 Markovstencilen
Markovkedjor
F10 Kapitel 11.1–9
Punktskattning i allmänhet. ML-skattning. MK-skattning. Punktskattningar för normal- och binomialfördelningarna. Medelfel.
F11 Kapitel 6.5, 12.1–5
Intervallskattning i allmänhet. Intervallskattning för normalfördelningen. Normalapproximation, intervallskattning för binomial- och Poisson-fördelningen.
F12 Kapitel 13.1–6
Hypotesprövning i allmänhet. Hypotesprövning för normalfördelningen.
F13 Kapitel 13.7–8
Normalapproximation, hypotesprövning för binomial- och Poisson-fördelningen.
F14 Kapitel 14.1–5, Regressionsstencil: 4.1–4.6
Regression.
F15 Regressionsstencil: 4.7–4.8, 5, 6
Stokastiska vektorer, multipel regression.
F16 Reserv/Repetition
F17-18 Reserv/Repetition

Övningsuppgifter att räkna:
Kursen har ett övningspass per vecka. Detta innebär att en betydande del av övningsuppgifterna måste räknas på egen hand. För att underlätta detta finns det lösningar till de flesta uppgifterna. Observera att så gott som alla övningsuppgifter måste räknas för att man skall få full täckning av kursinnehållet. Övningar numrerade ”SL” och ”ST” finns i kapitel I respektive II i övningskompendiet. Övningar utan prefix finns i ”Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar”. Om du inte hinner med att räkna alla övningsuppgifterna på programmet, satsa i första hand på dem utan parentes.

Ö1 2.23, (2.25), 2.33, 2.34, samt (SL1), SL7, SL8, SL9, (SL13), SL14, SL15
Ö2 3.3, (3.4), 3.5, (3.6), 3.7, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, samt SL18, SL19, SL24
Ö3 3.27, 3.28, (3.29), 3.31, 4.5, (4.7), 4.29, samt SL25, SL26, (SL27), SL28, SL29, SL30, (SL34)
Ö4 (4.16), 4.18, (4.20), 4.23, 4.25, 5.1, 5.4, (5.9), 5.10, 5.12, 5.14, samt SL32, SL38, (SL39), SL40, SL73b
Ö5 (5.13), 5.22, 5.23, 5.27, (5.29), samt SL44, SL45, SL46, (SL47), SL49, SL50, (SL56), SL59, SL60, SL61, SL64, SL65, SL66
Ö6 6.1, 6.5, 6.7, 6.10, 6.16, 6.24, samt SL36, SL37, (SL72), SL73, SL74, SL75, (SL76)
Ö7 7.5, 7.6, 7.12, 7.14, (7.15), 7.21, 7.23, (7.26), samt SL78, SL82, SL83, (SL84), SL85


Ö8 (ny!) Markovstencilen: 1101, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, (1113), SL88
Ö9 11.6, 11.9, (11.10), 11.20, 11.22, 11.23, 11.27, samt ST2, (ST3), ST4, ST6, ST8, och SL46(repetition)
Ö10 (12.6), (12.7), 12.10, 12.11, 12.14, 12.22, (12.23), 12.27, 12.31, 12.32, samt ST11, ST13, (ST14)
Ö11 13.6, 13.8, 13.9, (13.15), (13.16), samt ST18, ST19, ST20, ST21, ST27
Ö12 13.18, 13.22a, (13.22b), 13.25, 14.1, (14.2), samt ST25, ST26, ST28, ST29, ST34, ST35, (ST37), ST38
Ö13 (ST39), ST40, ST41, ST43, (ST44), ST45. Använd gärna MATLAB
Ö14 Repetition, frågestund, osv.; reserv.

Förslag på lässtrategi: