[Hoppa över navigeringen]

[LU]

FMSN01/MASM20: Statistisk Genetik, 7,5 hp

Aktuellt HT-09:

Kursen FMSN01 är tyvärr inställd! Alla studenter som tänkt läsa den är välkomna att läsa MASM21 Analys av överlevnadsdata istället. Analys av överlevnadsdata startar måndagen den 2 november kl 10.15-12.00 i MH:227 och får räknas inom Biologisk och medicinsk modellering på Pi, istället för Statistisk genetik.

Inaktuellt HT-07:

Kursansvarig:

Linda Hartman, tel 046-222 47 79, linda@maths.lth.se, MH:138A.

Förkunskaper:

Grundläggande kurser i Matematisk statistik. Erfarenhet av stokastiska processer, Markovkedjor och beräkningar/utvecklingar med hjälp av betingade sannolikheter förutsätts men är inget formellt krav. Vidare så är en viss vana vid beräkningar med t.ex derivator, integraler samt logaritmlagar en fördel.

Kursinnehåll:

Kursen tar upp olika sätt för att med hjälp av statistiska metoder finna gener för ärftliga sjukdomar hos människan, dvs lokalisera deras kromosompositioner med avseende på det mänskliga genomet. Först ges en introduktion till statistisk genetik med bl.a. grundläggande definitioner från genetikens värld. Efter detta så behandlas parametrisk och icke-parametrisk kopplingsanalys samt associationsanalys.

Kursen är en "systerkurs" till BNF073: Statistics in Genetics på magisterprogrammet i Bioinformatik.

Kursschema:

Kursens schema (preliminär version) [pdf][ps]

Kursfack:

Finns vid avdelningens allmänna kursfack, Matematikhuset, uppgång Matematisk statistik, 2:a våningen, precis till höger efter trappan. Kursen har även ett utrymme att tillgå på den allmänna kursanslagstavlan, Matematikhuset, 1:a våningen, foajén till vänster vid entré in till huset.

Examination:

Hemtentamina+obligatorisk datorlaboration+obligatorisk gruppvis projektpresentation. Normal betygsskala, för LTH respektive LU, används. Omtentamen sker i form av en muntlig tentamen.

Datorlaboration/Projekt:

Obligatoriskt moment: Närvara vid och deltaga i det avslutande seminariet när, i grupper om två personer, kursdeltagarna presenterar sina individuella projekt samt lösningar till dessa.

Vi använder för kopplingsanalys analysprogrammet GENEHUNTER och för associationsanalys Haploview. Notera: För att få tillgång till datorsalarna utanför lektionstid så kan man erhålla passerkort genom att lämna en depositionsavgift på 200 SEK hos Aurelia Vogel, Matematisk statistiks expedition.

Lektioner:

Undervisningen på kursen sker i form av samarbetslärande i smågrupper. Inför varje lektion skall var och en ha läst ett visst stycke i kurslitteraturen. På lektionerna arbetar man i smågrupper av 3-4 studenter med teori och räkneuppgifter på detta kursmoment, enligt ett lektionsblad som läraren gjort. Lärarens uppgift är att utforma lektionsbladen och att handleda gruppernas arbete. Det kommer att bildas både svensktalande och engelsktalande grupper av studenter.

Kurslitteratur:

Övrigt: