[Övriga kurser] [Matematisk statistik] [Matematikcentrum] [Lunds tekniska högskola] [Lunds universitet]
Matstat AK för L: [HT-06]

Matematisk statistik AK för L

Aktuell information hösten 2007. Kompletteras efter hand.

Aktuell information hösten 2006.

Målgrupp: Obligatorisk för L2

Poäng: 5 poäng.

Förkunskaper: Matematik AK.

Tid: Läsperiod 1 och 2.

Mål: Syftet med kursen är att ge förmåga att med statistiska metoder beskriva, förstå och analysera variation så som den uppträder vid konstruktion och utvecklingsarbete.

Innehåll: Väntevärde och varians, normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar för mätningar och frekvenser. Dataanalys. Statistisk inferens: punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer. Approximativa metoder grundade på normalfördelning. Jämförelser mellan väntevärden, spridningar och fördelningar. Skattning av felkvot. Sambandsanalys och kalibrering. Speciellt kommer tillämpningar inom L-programmet att beaktas.

Omfattning: 2 timmar föreläsning och 2 timmar räkneövning per vecka. Dessutom ingår 4 obligatoriska datorlaborationer och 1 obligatoriskt projekt med schemalagd handledning i datorsal.

Examination: Skriftlig tentamen samt godkända laborationer och projekt.

Kurslitteratur:

Kurschef HT07: Bengt Ringnér, rum MH:321, tel: 046-222 85 44, elpost: bengtr@maths.lth.se.

Tillåtna hjälpmedel:
Tabellerna i Vännmans bok får man låna på tentan.
Formelsamling ska man låna om man klottrat i sin egen.
Man får ha med Tefyma (men ej Beta).
Man får ha med sin miniräknare.
Man får ha med miniräknarens manual om det inte är för mycket statistiska formler i den.

Ex-tentor V och L Finns här

Lämpliga fortsättningskurser:
FMS072: Försöksplanering 5p
FMS065: Statistiska metoder för säkerhetsanalys 5p

Programlänkar:
Adobe Acrobat Reader för att läsa pdf-filer.
Aladdin Ghostscript för att läsa ps-filer.


Bengt Ringnér
Last modified: Tue Aug 29 13:07:08 MEST 2006