LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
MATEMATIKCENTRUM / MATEMATISK STATISTIK

KURSPROGRAM

MATEMATISK STATISTIK AK FÖR E, FMSF20


Hemsida och el-post

Kursens hemsida finns på tinyurl.com/FMSF20-Lund och uppdateras löpande. Där finns bl.a. stenciler att hämta som pdf-filer.

Kursscheman (tider, rum)


Förkunskapskrav och registrering

För att få läsa kursen måste man ha klarat 12 högskolepoäng inom kurserna Endimensionell analys, Flerdimensionell analys och/eller Linjär algebra.

Kursregistrering sker genom att man bockar av sitt namn i närvarolistan som skickas runt på första föreläsningen. Saknas man på listan skriver man sig på efteranmälningslistan. Vår studierektor, Johan Lindström (MH:319, 222-40-60), kontrollerar om förkunskapskraven är uppfyllda samt svarar på frågor om dessa.

Kursexpedition

Institutionens kurssekreterare, Susann Nordqvist, sitter i rum MH:225 i Matematikhuset, södra delen, 2:a våningen, el-post: susann.nordqvist AT matstat.lu.se

Kurschef

Stanislav Volkov, MH:316, tel 222-95-38

Föreläsningar

Tisdag
1315-1500
MA:7
Onsdag
1315-1500
E:A

Övningar

Kursen har två övningspass per vecka. Detta innebär att en betydande del av övningsuppgifterna måste räknas på egen hand. För att underlätta detta finns det lösningar till de flesta uppgifterna. Observera att så gott som alla övningsuppgifter måste räknas för att man skall få full täckning av kursinnehållet.

Torsdag 1515-1600 E:1147 (se kursscheman) Mika Person
Fredag (obs! onsdag under sista veckan)
1015-1200 E:1147 (se kursscheman) Mark Emilson
Fredag 1015-1200 E:1145 (se kursscheman) Jakob Bengtsson


Laborationer

Se kursscheman. Anmälan görs via länk på kursens hemsida.

Datorbaserat färdighetsprov

För att få godkänt i kursen måste man ha klarat ett datorbaserat färdighetsprov. Man kan göra provet så många gånger man vill men man skall ha klarat det senast **/**. Länk på kurshemsidan.

Kurslitteratur

Blom, G., Enger, J., Englund, G., Grandell, J. och Holst, L.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar.
Matematisk statistik: Kompletterande övningar till Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Augusti 2006. Finns på KFS.
Lübeck, J. Linjär regression och stokastiska vektorer (kap. 4–6 i föreläsningsanteckningar i statistikteori)

Stenciler finns tillgängliga på kursens hemsida.

Kursprogram (detta blad).

Formelsamling: Matematisk statistik, AK, FMS012 (9hp) och FMSF20 (7.5hp), 2007. Laborationshandledningar. Tillgängliga en vecka före respektive laboration. Gauss approximationsformler.
Föreläsningsslides: tillgängliga omkring respektive föreläsning.

Examination

Skriftlig tentamen, 5 timmar. Godkänd tentamen ger betyg 3, 4 eller 5. För slutbetyg fordras även godkända laborationer samt godkänt på det datorbaserade färdighetsprovet.

Hjälpmedel

Formelsamling: Matematisk statistik, AK, FMS012 (9hp) och FMSF20 (7.5hp), 2007. Statistiska tabeller (motsvarande sid 397–406 i kursboken, delas ut vid tentamen). Miniräknare.

Tentamen

Anmälan till tentamen och omtentamen görs via Studentportalen.

Tentamenstillfällen

Ordinarie tentamen / omtenta: se kursscheman

Tidsplan för föreläsningar, läsanvisningar

F1
Kapitel 2.1–7
Introduktion, utfallsrum, händelse, sannolikhet, klassisk sannolikhetsdefinition. Betingad sannolikhet, oberoende, satsen om total sannolikhet, Bayes sats.
F2
Kapitel 3.1–7
Stokastisk variabel, fördelningsfunktion. Diskret stokastisk variabel, sannolikhetsfunktion, diskreta standarfördelningar. Kontinuerlig stokastisk variabel, täthetsfunktion, kvantil, kontinuerliga standardfördelningar.
F3
Kapitel 3.10, 8.1–5, 4.1–5, 4.8
Funktioner av stokastiska variabler. Simulering. Oberoende stokastiska variabler. Betingade fördelningar.
F4
Kapitel 4.6–7, 5.1–3
Summor av stokastiska variabler. Största och minsta värdet av stokastiska variabler. Väntevärden, läges- och spridningsmått
F5
Kapitel 5.4–7
Beroendemått. Mer om väntevärden, väntevärden för produktukter och summor. Stora talens lag. Gauss approximationsformler (ej i boken).
F6
Kapitel 6.1–5, 6.7
Normalfördelningen, summor av normalfördelade stokastiska variabler. Centrala gränsvärdes-satsen.
F7
Kapitel 7.1–2, 7.4
Binomialfördelning och normalapproximation. Poissonfördelning.
F8
Kapitel 11.1–9
Punktskattning i allmänhet. ML-skattning. MK-skattning. Punktskattningar för normal- och binomialfördelningarna. Medelfel.
F9
Kapitel 6.5, 12.1–5
Intervallskattning i allmänhet. Intervallskattning för normalfördelningen. Normalapproximation, intervallskattning för binomial- och Poisson-fördelningen.
F10
Kapitel 13.1–6
Hypotesprövning i allmänhet. Hypotesprövning för normalfördelningen.
F11
Kapitel 13.7–8
Normalapproximation, hypotesprövning för binomial- och Poisson-fördelningen.
F12
Kapitel 14.1–5, Regressionsstencil: 4.1–4.6
Regression.
F13
Regressionsstencil: 4.7–4.8, 5, 6
Stokastiska vektorer, multipel regression.

Övningsuppgifter att räkna:
Övningar numrerade ”SL” och ”ST” finns i kapitel I respektive II i övningskompendiet. Övningar utan prefix finns i ”Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar”. Om du inte hinner med att räkna alla övningsuppgifterna på programmet, satsa i första hand på dem utan parentes.

Ö1
2.1, 2.5, 2.8, 2.9, 2.23, (2.25), SL15, 2.33, 2.34; (SL1), SL7, SL8, SL9, (SL13), SL14
3.3, (3.4), 3.5, (3.6), 3.7, 3.13, 3.12, 3.17, 3.18, 3.16; SL18, SL19, SL24
Ö2 3.27, 3.28, (3.29), 3.31, 4.5, (4.7), 4.29ab; SL25, SL26, (SL27), SL28, SL29, SL30, (SL34)
(4.16), 4.18, (4.20), 4.23, 4.25, 5.1, 5.4, (5.9), 5.10, 5.12, 5.14; SL32, SL73b, SL38, (SL39), SL40
Ö3 (5.13), 5.22, 5.23, 5.27, (5.29); SL44, SL45, SL46, (SL47), SL49, SL50, (SL56), SL59, SL60, SL61, SL64, SL65, SL66
6.1, 6.5, 6.7, 6.10, 6.16, 6.24; SL36, SL37, (SL72), SL73, SL74, SL75, (SL76)
Ö4 7.5, 7.6, 7.12, 7.14, (7.15), 7.21, 7.23, (7.26); SL46, SL78, SL82, SL85
11.6, 11.9, (11.10), 11.20, 11.22, 11.23, 11.27; ST2, ST4, (ST3), ST6, ST8
Ö5 (12.6), (12.7), 12.10, 12.11, 12.14, 12.22, (12.23), 12.27, 12.31, 13.6, 13.8, 13.9, (13.15), (13.16);
ST11, ST13, (ST14), ST18, ST19, ST20, ST21, ST27
Ö6 13.18, 13.22a, (13.22b), 13.25, 14.1, (14.2); ST25, ST26, ST28, ST29, ST34, ST35, (ST37), ST38
Ö7 (ST39), ST40, ST41, ST43, (ST44), ST45
Ö8 Repetition, frågestund, osv.; reserv.

Förslag på lässtrategi:
(För)föreläsning. Skumma igenom de avsnitt i boken som skall behandlas under föreläsningen. Föreläsning.
Efterläsning. Gå igenom föreläsningsanteckningar samt läs boken noggrant. Räkna uppgifter. Utnyttja övningstiden till att reda ut oklarheter.
Övning. Räkna uppgifter och utnyttja övningstiden till att reda ut oklarheter.
Om det är laboration så förbered den i god tid så att du har gjort och förstått förberedelserna innan laborationen. Annars kanske du inte tillåts att vara med på laben. Utnyttja även här övningarna till att reda ut oklarheter.