[Hoppa över navigeringen]

[LU]

Kursplan/Course plan FMS160
Statistisk genetik
Statistical Genetics

2007/08

Nerlagd och ersatt med FMSN01 / Discontinued and replaced by FMSN01 2008/09

Statistisk genetik

Högskolepoäng: 4,5 Betygsskala: TH Nivå: A (Avancerad nivå)
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Kursen är inte lämplig för utbytesstudenter.
Kursansvarig/a: Studierektor Anna Lindgren
E-post: anna@maths.lth.se
Förutsatta förkunskaper: En grundkurs i matematisk statistik samt någon kurs i stokastiska processer.
Prestationsbedömning: Hemtentamen under kursens gång samt obligatorisk närvaro på laborationerna och muntlig projektredovisning. Kursbetyget utgörs till 90% av hemtentamen och 10% av projektet.
Förstagångstentamen i ordinarie tentamensperiod: Nej. Omtentamen i omtentamensperiod: Nej.
Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms160mas235/
Övrig information: Kursen ges även på naturvetenskaplig fakultet med koden MASM16. Kursen får inte ingå i examen tillsammans med BNF073.

Syfte

På ett såväl teoretiskt som praktiskt sätt lära studenterna de mest grundläggande statistiska metoderna inom genetisk epidemiologi.

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall studenten:

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall studenten:

Innehåll

Kursen tar upp olika sätt för att med hjälp av statistiska metoder finna gener för ärftliga sjukdomar hos människan, dvs lokalisera deras kromosompositioner med avseende på det mänskliga genomet.

Initialt presenteras en introduktion till statistisk genetik innehållandes t.ex. grundläggande definitioner från genetikens värld. Efter detta så behandlas de olika teoretiska områdena parametrisk och icke-parametrisk kopplingsanalys samt associationsanalys.

Litteratur

Andreas Ziegler & Inke R König: A statistical approach to genetic epidemiology.

Läroplaner

Program Specialisering Ges som Ingår i ÅK
Pi:Teknisk matematik bm :Biologisk och medicinsk modellering Valfri 4

Timplaner

  HT 2007 lp 1 HT 2007 lp 2 VT 2008 lp 1 VT 2008 lp 2
F O L H S F O L H S F O L H S F O L H S
Alla - - - - - 25 9 9 - 40 - - - - - - - - - -

Statistical Genetics

Higher education credits: 4,5 Grading scale: TH Level: A
Language of instruction: The course will be given in English on demand. The course is not suitable for exchange students.
Course coordinator/s: Anna Lindgren, Director of studies
E-mail: anna@maths.lth.se
Recommended qualifications: A basic course in mathematical statistics and an additional course in stochastic processes.
Assessment: Home exam, compulsory computer exercises, and oral project presentation. The course grade is based 90% on the home exam and 10% on the project presentation.
Home page: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms160mas235/
Further information/Transitional rules: The course is also given at the faculty of science with the code MASM16. The course may not be included together with BNF073.

Aim

In a theoretical as well as practical way teach the student the most fundamental statistical methods in genetic epidemiology.

Knowledge and understanding

For a passing grade the student must:

Skills and abilities

For a passing grade the student must:

Contents

The course covers methods for using statistical methods in gene mapping for human hereditary diseases, i.e. localising corresponding chromosome positions in the human genome.

Initially, an introduction to statistical genetics is presented, including genetical definitions. Secondly, theory and methodology within the fields of parametric- and nonparametric linkage analysis and association analysis are discussed.

Literature

Andreas Ziegler & Inke R König: A statistical approach to genetic epidemiology.