Lunds universitets sigill
Matematikcentrum
Matematik MNF
 
Lunds universitet   
   
Naturvetenskaplig fakultet
Matematikcentrum  
   
Matematik NF  

Gymnasiecentrum för matematik
 

 

Sammankomst mellan lärare från universitet och gymnasieskolor

Behovet av att hålla kontakt med gymnasieskolan blir allt mera centralt för universiteten. Vi behöver vara informerade om gymnasieskolans arbete för att kunna ta emot våra nybörjarstudenter på bästa sätt. Dessutom kan vi hjälpa till att informera om våra ämnen och sprida intresse för dem i skolan.

Sammankomst, höstterminen 2009

Höstterminens matematiklärarträff har ägt rum måndagen den 7 december 2009 på Matematikcentrum i Lund.

Program:

 • kl. 14.15-14.45 Matematiksatningar på Malmö Borgarskolan. Carina Malmback, rektor för NV-programmet och Daniel Mondoc, lektor i matematik, delade med sig av sina erfarenheter.

 • kl. 14.55-16.00 Aktiv inlärning med hjälp av GeoGebra. Malin Christersson, utvecklingsledare i matematik på Katedralskolan i Lund berättade om hur man använder datorprogrammet GeoGebra för att demonstrera matematiska begrepp, genomföra laborationer och öka förståelsen kring problemlösning. En mer detaljerad beskrivning hittar man här.
 • kl. 16.15-17.00 GeoGebra igår, idag och imorgon. Thomas Lingefjärd, docent vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Malmö Högskola talade om pågående utveckling, forskning, internationella och nationella utblickar kring Geogebra, samt om Geocaching, ett växande tvärvetenskapligt samhällsfenomen, och dess betydelse för matematikundervisning. de

Sammankomst, höstterminen 2008

Den 4 november 2008 träffades lärare på Matematik NF och matematiklärare från skånska gymnasieskolor på Matematikcentrum i Lund.

Temat för dagen var ”Projektarbeten i matematik för gymnasieelever”.

Vid mötet har Kjell Elfström (Matematik NF), Mikolaj Szulkin (Katedralskolan, Lund) och Anna-Maria Persson (Matematik NF) presenterat tre förslag till projektarbeten:

Man har dessutom informerat om Matematik NFs övriga verksamhet rörande samarbetet med gymnasieskolor.

Sammankomst, vårterminen 2008

Vårterminens möte har ägt rum på Matematikcentrum i Lund onsdagen den 27 februari 2008.

Allmän information

Representanter från Naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik vid Lunds universitet och ett par gymnasieskolor i Malmö och Lund har regelbundet deltagit i de nationella möten mellan universitetslärare och gymnasielärare i matematik, som anordnas av Mattebron och NCM. Dessa möten har fokus på överbryggningen mellan gymnasie- och universitetsstudier i matematik.

Det senaste mötet som ägde rum i Stockholm den 12 november 2007 hade temat ”Matematiska begrepp ur gymnasie- och högskoleperspektiv”. Vid mötet deltog 25 lärosäten och dessutom fanns 15 av de 23 projekt representerade, som beviljats medel från Myndigheten för skolutveckling för samverkan med högskolan.

Syftet med mötet var dels att ge deltagarna möjlighet att ta del av varandras perspektiv inom ett specifikt matematiskt område, och dels att inom respektive område komma fram till förslag till Sveriges gymnasie- och högskolelärare på hur man som lärare kan göra för att övergången mellan stadierna ska gå smidigare.

Under vår lokala sammankomst på Matematikcentrum i Lund den 27 februari, presenterades de slutsatser som kom fram under mötet i Stockholm att presenteras; dock inte förrän alla deltagare hade fått möjlighet att framföra deras egna funderingar kring detta.

Av denna anledning har vi genomfört mötet enligt följande upplägg:

Program

 • kl. 14.00-14.30 Korta presentationer: Mattebrons verksamhet; Nationella möten; Webbbaserade överbrygningskurser

 • kl 14.30-15.30 Dialogcafé med fika : Vi kommer gruppvis att diskutera kring hur följande matematiska områden: algebra, funktioner samt derivator och integraler, introduceras på gymnasiet respektive på universitetet. Se diskussionsfrågor nedan.
 • kl 15.30-16.30 Sammanfattning: Vi redovisar de slutsatser som kommit fram dels under vår diskussion och dels under det nationella mötet i Stockholm. Den senare delen av presentationen kommer att genomföras av Göran Kvist, Marie Sjöblom och Anna-Maria Persson.

En sammanfattning av de presentationer som genomfördes vid mötet finns tillgänglig här.

 

Sammankomst, höstterminen 2007

Höstterminens möte har ägt rum på Matematikcentrum i Lund tisdagen den 6 november 2007 kl 14.00. Mötet inleddes med föredraget "Elevers olika uppfattning om gränsvärden" .

Gästföreläsare var universitetslektor Kristina Juter från Högskolan Kristianstad. Föredraget åtföljdes av diskussioner.

 

Sammankomst, vårterminen 2007

Ett tjugotal matematiklärare från gymnasieskolor i  Skåne med NV-program har besvarat vår inbjudan och varit närvarande vid ett möte i Lund tisdagen den 29 maj 2007.

För att läsa mötesprotokollet klickar ni här.

Här är några samtalspunkter som har tagits upp:

 • Hur kan vi intressera gymnasieelever för matematikämnet?

 • Behöver våra elever en överbryggningskurs mellan gymnasium och högskola?
  Ska vi i så fall utveckla en variant av en sådan kurs anpassad till våra behov?
 • Vad gör vi för de duktigaste eleverna som klarar mer matematik än gymnasiekurserna?
 • Vi planerar att mötena med gymnasielärare ska bli ett återkommande inslag minst en gång per termin.
  Hur ska de utformas?

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 1 februari 2010

Ansvarig utgivare:
Anna-Maria Persson (amp@maths.lth.se)