Lunds universitets sigill
Matematikcentrum
Matematik MNF
 
Lunds universitet   
   
Naturvetenskaplig fakultet
Matematikcentrum  
   
Matematik NF  

Gymnasiecentrum för matematik
 

 

..."The universe cannot be read until we have learnt the language and become familiar with the characters in which it is written. It is written in mathematical language, and the letters are triangles, circles and other geometrical figures, without which means it is humanly impossible to comprehend a single word." (Galileo Galilei, Opere Il Saggiatore, p. 171.)

Om oss

Matematik är ett mångfacetterat och spännande ämne vars användningsområden sträcker sig över de flesta vetenskaper. Det matematiska språket är det instrument som sedan naturvetenskapens början använts och utvecklats för att formulera, förklara, precisera och bevisa kunskap om vår omvärld. Matematik genomsyrar, på ett subtilt plan, vårt dagliga liv.

 

Matematiken har varit sammanflätad med fysikens och astronomins framsteg genom tiderna, men det som man ofta kanske inte tänker på är att matematik är en vetenskap och konst i sig, i ständig utveckling. Det finns massor av spännande, ännu olösta problem som dagens matematiker utforskar.

 

Vi på Gymnasiecentrum vänder oss framför allt till elever och blivande studenter som är nyfikna på matematikens värld. Vårt mål är att ge elever en inblick i vad universitetsstudier i matematik betyder, kräver och kan leda till.

 

Gymnasiecentrum för matematik har skapats av naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik som en ram för samarbetet mellan universitet och gymnasieskolor vad gäller att stimulera intresset för ämnet. Under de senaste åren har kontakterna med gymnasieskolor i regionen intensifierats. Behovet av att strukturera detta samarbete har resulterat i Gymnasiecentrum.

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare:
Anna-Maria Persson (amp@maths.lth.se)