VALFRIA KURSER I MATEMATIK VÅREN 2007

På de följande sidorna presenteras de valfria kurser som avdelningen för matematik LTH kommer att ge under vårterminen 2007.

Vidare redovisar vi på de första sidorna alternativa vägar att läsa de obligatoriska kurserna på F, E, D och M, samt anger några sätt att vid de valfria kurserna ge sin utbildning en matematisk profil.

Alternativobligatoriska kurser Matematikinriktningar

Följande kurser ges under våren:

Kontinuerliga system
Kursen är i varianten 5 poäng obligatorisk för Pi2 och med 3 poäng obligatorisk för F2. För andra program kan kurserna läsas valfritt. Den större kursen kan kompletteras med ett projekt (2p).
Diskret matematik
Observera att denna kurs inte kräver några förkunskaper utöver lp 1--3. Den är en breddkurs på D.
Datorseende
Kursen ingår i inriktningarna Signaler och system och Biologisk modellering på Pi, i inriktningen Digitala bilder på F och i djupkorgen Bilder och grafik på D. -- Kursen kan kompletteras med ett projekt (2p).
Matristeori
Denna kurs ges även under hösten som obligatorisk för Pi. Kursen ingår i inriktningarna Matematiska analysverktyg och Digitala bilder på F. På D ingår den i djupkorgarna Bilder och grafik och Informations- och systemteknik. På I ingår kursen i fördjupningen Matematisk modellering --- Kursen kan kompletteras med ett projekt (2p).
Matematiska strukturer.
Detta är Analysens grunder under nytt namn. Obligatorisk för Pi3, valfri för andra program. Kursen ingår i inriktningen Matematiska analysverktyg på F.
Linjär och kombinatorisk optimering
Kursen ingår i inriktningarna Biologisk modellering, Finansiell modellering och Signaler och system på Pi, och i djupkorgen Programvarusystem på D. På I ingår kursen i fördjupningen Matematisk modellering.
Matematik FK
Under denna rubrik ges varje år 3-4 kurser med varierande innehåll. Vår ambition är att kurserna Algebra, Datoralgebra, Analytiska funktioner, Variationskalkyl skall återkomma minst vartannat år. Analytiska funktioner och Datoralgebra gavs under 2005/2006. Under våren 2007 ger vi Variationskalkyl och Algebra. Den första kursen ingår i inriktningen Teknisk-vetenskapliga beräkningar på F, den senare ingår i djupkorgen Telekommunikation på D.
Geometri Kursen startade under lp 2 och avslutas i lp 3.
Partiella differentialekvationer med distributioner. Kursen startade under lp 2 och avslutas i lp 3.

För M, V, K, B och W finns dessutom Tillämpad matematik som valfri kurs. Den ges utlagd över hela våren 2007 schemalagd för M2, V3, K2, B2 och W4.

Jag vill också nämna att det är möjligt att tillgodoräkna sig matematikkurser inom naturvetenskaplig fakultet (Matematik 3 och 4) i examen.

Lars-Christer Böiers
studierektor i matematik
Tel 046/2228562