VALFRIA KURSER I MATEMATIK VÅREN 2005

På de följande sidorna presenteras de valfria kurser som avdelningen för matematik LTH kommer att ge under vårterminen 2005.

Vidare redovisar vi på de första sidorna alternativa vägar att läsa de obligatoriska kurserna på F, E, D och M, samt anger några sätt att vid de valfria kurserna ge sin utbildning en matematisk profil.

Alternativobligatoriska kurser ( pdf ), Matematikinriktningar ( pdf

Följande kurser ges under våren:

Kontinuerliga system
Kursen är i varianten 5 poäng obligatorisk för Pi2 och med 3 poäng obligatorisk för F2. För andra program kan kurserna läsas valfritt. Den större kursen kan kompletteras med ett projekt (2p).
Diskret matematik
Kursen är valfri för F, Pi och E, och numera även för D. Den är en breddkurs på D. - Observera att denna kurs inte kräver några förkunskaper utöver första terminen i årskurs 1.
Matematik FK
Under denna rubrik ges varje år 2-3 kurser med varierande innehåll. Vår ambition är att de fyra kurserna Algebra, Datoralgebra, Analytiska funktioner, Variationskalkyl skall återkomma minst vartannat år. Analytiska funktioner och Datoralgebra gavs under 2003/2004. Till våren ger vi Algebra och Variationskalkyl.. Algebrakursen ingår i djupkorgen Telekommunikation på D.
Matristeori
Denna kurs ges även under hösten som obligatorisk för Pi. Den ingår i inriktningen Matematiska analysverktyg på F. På D ingår den i djupkorgarna Bilder och grafik och Informations- och systemteknik. Kursen kan kompletteras med ett projekt (2p).
Datorseende
Kursen ingår i inriktningen Digitala bilder på F och i djupkorgen Bilder och grafik på D. Även till denna kurs finns ett projekt om 2 poäng.
Linjär och kombinatorisk optimering Denna kurs har tidigare gått enbart vartannat år, men den har rönt stort intresse och numera avser vi att ge den varje år.
Geometri Kursen startade under lp 2 och avslutas i lp 3.
Partiella differentialekvationer med distributioner. Kursen startade under lp 2 och avslutas i lp 3.

För M, V, K, B och W finns dessutom Tillämpad matematik som valfri kurs. Den ges lp 3-4 2005 schemalagd för M2, V3, K2, B2 och W4.

Jag vill också nämna att det är möjligt att tillgodoräkna sig matematikkurser inom naturvetenskaplig fakultet (Matematik 3 och 4) i examen.

Lars-Christer Böiers
studierektor i matematik
Tel 046/2228562


Lars Vretare