VALFRIA KURSER I MATEMATIK 2006/2007

På de följande sidorna presenteras de valfria kurser som matematiska institutionen avser att ge under 2006/2007. För våren är planerna inte helt definitiva och förändringar kan ske.

Vidare redovisar vi på de första sidorna alternativa vägar att läsa de obligatoriska kurserna på F, E, D och M, samt anger några sätt att via de valfria kurserna ge sin utbildning en matematisk profil.
Se Alternativobligatoriska kurser     Matematikinriktningar     Industrimatematik med internationell inriktning.

Under höstterminen ges följande kurser

Funktionalanalys och harmonisk analys Ingår i inriktningarna Beräkning och simulering, Finansiell modellering och Signaler och system på Pi, och i Matematiska analysverktyg på F.
Partiella differentialekvationer med distributionsteori Ingår i inriktningen Beräkning och simulering på Pi, och i inriktningen Matematiska analysverktyg på F. Kursen ges lp 2-3, och bildar med kursen ovan en kedja som når mycket långt.
Bildanalys Går under lp1. Ingår i inriktningarna Beräkning och simulering, Biologisk modellering och Signaler och system på Pi, och i inriktningen Digitala bilder och Medicinsk teknik på F. -- Kursen kan kompletteras med ett projekt (2p).
Optimering Kursen ges under lp 1. Ingår i inriktningen Matematiska analysverktyg på Foch inriktningen Matematisk modellering på I, samt alla inriktningar på Pi.
Olinjära dynamiska system Ingår i inriktningarna Beräkning och simulering, Biologisk modellering, Finansiell modellering och Signaler och system på Pi, samt i inriktningen Matematiska analysverktyg på F. På I ingår kursen i fördjupningen Matematisk modellering. -- Kursen kan kompletteras med ett projekt (2p).
Matristeori Ges i lp 1 som obligatiorisk för Pi3, och återkommer sedan till våren. Kursen ingår i inriktningarna Matematiska analysverktyg och Digitala bilder på F. På D ingår den i djupkorgarna Bilder och grafik och Informations- och systemteknik. På I ingår kursen i fördjupningen Matematisk modellering. -- Kursen kan kompletteras med ett projekt (2p).

Vi kommer vidare att under lp 2-3 ge kursen Geometri. Lägg märke till att den inte kräver några förkunskaper utöver Linjär algebra från åk 1. Den ingår i djupkorgen Bilder och grafik på D.

Vi erbjuder också platser till studenter på andra program på de för Pi obligatoriska kurserna Matematisk modellering 1 och Matematisk kommunikation.
Under vårterminen ger vi följande kurser.
Kontinuerliga system Kursen är i varianten 5 poäng obligatorisk för Pi2 och med 3 poäng obligatorisk för F2. För andra program kan kurserna läsas valfritt. Den större kursen kan kompletteras med en projektkurs (2p).
Diskret matematik Observera att denna kurs inte kräver några förkunskaper utöver lp 1-3 i årskurs 1. Den är en breddkurs på D.
Datorseende Kursen ingår i inriktningarna Signaler och system och Biologisk modellering på Pi, i inriktningen Digitala bilder på F och i djupkorgen Bilder och grafik på D. -- Kursen kan kompletteras med ett projekt (2p).
Matristeori Ges numera både hösttermin och vårtermin.
Matematiska strukturer. Detta är Analysens grunder under nytt namn. Obligatorisk för Pi3, valfri för andra program. Kursen ingår i inriktningen Matematiska analysverktyg på F.
Linjär och kombinatorisk optimering . Kursen ingår i inriktningarna Biologisk modellering, Finansiell modellering och Signaler och system på Pi, och i djupkorgen Programvarusystem på D. På I ingår kursen i fördjupningen Matematisk modellering.

Matematik FK Under denna rubrik ges varje år 3-4 kurser med varierande innehåll. Vår ambition är att de fyra kurserna Algebra, Analytiska funktioner, Variationskalkyl, Datoralgebra skall återkomma vartannat år. Analytiska funktioner och Datoralgebra gavs 2005/2006. Under våren 2007 ger vi Variationskalkyl och Algebra. Den första kursen ingår i inriktningen Teknisk-vetenskapliga beräkningar på F, den senare ingår i djupkorgen Telekommunikation på D.

För M, V, K, B, W finns dessutom Tillämpad matematik. som valfri kurs. Den ges under vårterminen 2007.

Jag vill också nämna att det är möjligt att tillgodoräkna sig kurser inom naturvetenskaplig fakultet (Matematik 3 och 4) i examen.

Lars-Christer Böiers
studierektor i matematik
Tel 046/2228562