VALFRIA KURSER I MATEMATIK 2005/2006

På de följande sidorna presenteras de valfria kurser som matematiska institutionen avser att ge under 2005/2006. För våren är planerna inte helt definitiva och förändringar kan ske.

Vidare redovisar vi på de första sidorna alternativa vägar att läsa de obligatoriska kurserna på F, E, D och M, samt anger några sätt att via de valfria kurserna ge sin utbildning en matematisk profil.
Se Alternativobligatoriska kurser     Matematikinriktningar     Industrimatematik med internationell inriktning.

Under höstterminen ges följande kurser

Funktionalanalys och harmonisk analys Ingår i inriktningarna Beräkning och simulering, Finansiell modellering och Signaler och system på Pi, och i Matematiska analysverktyg på F.
Partiella differentialekvationer med distributionsteori Ingår i inriktningen Beräkning och simulering på Pi, och i inriktningen Matematiska analysverktyg på F. Kursen ges lp 2-3, och bildar med kursen ovan en kedja som når mycket långt.
Bildanalys Går under lp1. Ingår i inriktningarna Beräkning och simulering, Biologisk modellering och Signaler och system på Pi, och i inriktningen Digitala bilder på F.
Optimering Kursen ges under lp 1. Ingår i inriktningen Matematiska analysverktyg på Foch inriktningen Matematisk modellering på I, samt alla inriktningar på Pi.
Olinjära dynamiska system Ingår i inriktningarna Beräkning och simulering, Biologisk modellering, Finansiell modellering och Signaler och system på Pi, samt i inriktningen Matematiska analysverktyg på F.
Matristeori Ges i lp 1 som obligatiorisk för Pi3, och återkommer sedan till våren. Ingår i inriktningarna Matematiska analysverktyg och Digitala bilder på och i flera djupkorgar på D.

Vi kommer vidare att under lp 2-3 ge kursen Geometri. Lägg märke till att den inte kräver några förkunskaper utöver Linjär algebra från åk 1.

Vi erbjuder också ett begränsat antal platser till studenter på andra program på de för Pi obligatoriska kurserna Matematisk modellering 1 och Matematisk kommunikation.
Under vårterminen tänker vi oss följande kurser.
Kontinuerliga system Kursen är i varianten 5 poäng obligatorisk för Pi2 och med 3 poäng obligatorisk för F2. För andra program kan kurserna läsas valfritt. Den större kursen kan kompletteras med en projektkurs.
Diskret matematik Observera att denna kurs inte kräver några förkunskaper utöver lp 1-3 i årskurs 1.
Datorseende Kursen ingår i inriktningarna Signaler och system och Biologisk modellering på Pi, i inriktningen Digitala bilder på F och i djupkorgen Bilder och grafik på D.
Matristeori Ges numera både hösttermin och vårtermin.
Matematiska strukturer. Detta är Analysens grunder under nytt namn. Obligatorisk för Pi3, valfri för andra program.
Linjär och kombinatorisk optimering . Denna kurs har tidigare gått enbart vartannat år, men den har rönt stort intresse och numera ger vi den varje år. Kursen ingår i inriktningarna Biologisk modellering, Finansiell modellering och Signaler och system på Pi, och i djupkorgen Programvarusystem på D.

Matematik FK Under denna rubrik ges varje år 3-4 kurser med varierande innehåll. Vår ambition är att de fyra kurserna Algebra, Analytiska funktioner, Variationskalkyl, Datoralgebra skall återkomma vartannat år. Variationskalkyl och Algebra gavs under 2004/2005. Under våren 2006 ger vi Analytiska funktioner och Datoralgebra. Den senare ingår i djupkorgen Programvarusystem på D.

För M, V, K, B, W finns dessutom Tillämpad matematik. som valfri kurs. Den ges under båda läsperioderna vårterminen 2006.

Jag vill också nämna att det är möjligt att tillgodoräkna sig kurser inom naturvetenskaplig fakultet (Matematik 3 och 4) i examen.

Lars-Christer Böiers
studierektor i matematik
Tel 046/2228562