FMAN15: Olinjära dynamiska system -- Nonlinear dynamical systemsHem-Home

Schema-Schedule

Kursmaterial-Course Material

Obligatoriska moment-Compulsory tasks

Misc


Obs.: New lecture room mondays: MH333 (instead of MH210)

Syfte. Att ge kännedom om och förtrogenhet med begrepp och metoder från teorin för dynamiska system som är viktiga för tillämpningar inom i stort sett alla naturvetenskapliga och tekniska och ämnen. Därutöver skall kursen allmänt utveckla studentens förmåga att tillägna sig och kommunicera matematisk teori, att uttrycka naturvetenskapliga och tekniska problem i matematiska termer och att lösa problem med hjälp av teorin för dynamiska system.


Goal. To furnish knowledge and familiarity about concepts and methods of dynamical system theory that are important for applications in almost all science and technical subjects. The course shall in addition develop in general the student's ability to understand and communicate mathematical theory, to formulate science and technical problems in mathematical terms and to solve problems using the theory of dynamical systems.


Se också Kursbeskrivning (svenska).
In English: Course description.