Lund University

Sven Spanne-symposium

 

Onsdag 7 december 2005

Matematikcentrum MH:C

.

Med anledning av universitetslektor Sven Spannes pensionering hålls ett symposium vid Matematikcentrum i Lund 7 december 2005. Sven har gjort stora insatser inom undervisning, forskning och forskarutbildning i matematik och dess användningar, liksom inom läromedelsutveckling för tekniska högskolor. Sven visade tidigt prov på pedagogiskt och vetenskapligt nytänkande baserat på en unik överblick över innehållet i olika utbildningsprogram och forskarutbildningsämnen.
Vid symposiet kommer att hållas föredrag med anknytning till olika delar av Svens verksamhet. Ur ett allmännare perspektiv belyser de viktiga faser i LTH:s historia och utveckling.

PROGRAM
Kl 13.15
Klas Malmqvist, prorektor LTH, inleder
Georg Lindgren, professor Matematisk statistik LTH: Kultur = odling
Abstrakt: Jag kommer att tala om min erfarenhet av Svens arbete för att förändra det matematiska kulturlandskapet vid LTH - med hållpunkter i åren 1959, 1980/81, 1992, 2002 och starten av civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik
Fredrik Andersson, forskarassistent Matematik LTH: Tålmodiga och kunniga Sven
Abstract: Jag vill berätta lite om Sven som lärare och handledare samt lite om tomografi och snabba beräkningar.
Paus med kaffe.
Kl 14.30
Jaak Peetre, professor em Matematik LU: Sven Spanne och den matematiska analysen
Abstract: Sven Spannes arbeten i analysen är fåtaliga men av hög halt. I stort berör han i sin forskning följande tre områden:
- Taubersatser
- funktionsrum
- egenfunktionsutvecklingar vid elliptiska partiella differentialekvationer.
Bo Bernhardsson, Senior Specialist Ericsson EMP och professor Reglerteknik LTH: 80-talsminnen från en spannegyriker
Abstract: Jag kommer att ge några minnesbilder av Sven som lärare, förebild och kollega.
Torgny Roxå, pedagogisk konsult LTH: Pedagogen Sven Spanne
Abstract: Sven Spanne var en av pionjärerna inom LTH:s pedagogiska akademi. I sin portfölj har han ett starkt didaktiskt perspektiv där matematiken framstår som en möjlighet till - inte bara problemlösning - utan framför allt kommunikation. Detta går också igen i hans egen undervisning. Teknologerna ges alltid ett stort utrymme att utforska sin egen förståelse av ämnet, särskilt i relation till studentkollegor och till de ämnen där matematiken ingår som verktyg.
Paus med kaffe
Kl 16.00
Lars-Erik Persson, professor Matematik Uppsala och Luleå: Spannande tillämpad matematik
Abstrakt: Jag kommer att börja med att redovisa min allmänna syn på tillämpad matematik och hur den gradvis reviderats under min karriär. En viktig impuls fick jag definitivt i samband med att jag arbetade en tid i Lund (efter att Jaak Peetre fick en professur i Stockholm). En viktig person i detta sammanhang var Sven Spanne och jag skall fritt berätta vad jag och även en del andra kollegor vid Luleå tekniska universitet noterat och starkt influerats av i detta sammanhang. Speciellt ska jag beskriva vad jag vet om hans författarskap och hur detta har influerat utvecklingen vid vårt och andra universitet. Jag övergår sedan till att beskriva den grundkurs i tillämpad matematik (i "Spanne -anda") för doktorander i andra ämnen jag själv utvecklat. Som exempel kan jag nämna att vid fjolårets kurs vid Uppsala universitet så deltog 45 doktorander från 25 olika ämnen. Kursen finns numera i en första version även tillgänglig på min hemsida http://www.math.ltu.se/~larserik/ på världsvida väven.
Karl Johan Åström, professor em Reglerteknik LTH: Linjära system, reglerteknik och cykling
Abstract: Reflektioner över ett intressant långsiktigt samarbetsprojekt som gav LTH en stark konkurrensfördel och som manar till efterföljd.
Magnus Fontes, prefekt Matematikcentrum, avslutar
Kl 18.00
Italiensk buffé, Fakultetsklubben, Kårhuset LTH (à 140 kr). Alla välkomna, anmälan senast 30/11 till anki@maths.lth.se.
 
ALLA HÄLSAS VÄLKOMNA
Intresserade utanför Lund ombeds kontakta undertecknade för information och assistans.

Jaak Peetre                       Gunnar Sparr
jaak@maths.lth.se gunnar@maths.lth.se


Senast modifierad 23 november 2005