next up previous
Previous: Koa97

KOMPLEX ANALYS FöR D HT 97

Välkomna till kursen Komplex analys för D , den första delkursen i kurspaketet Komplex analys och Lineär analys för D (Koala för D). Uppläggningen av kursen skiljer sig en del från första årskursens matematikkurser. Bland annat ingår obligatoriska datorövningar och inlämningsuppgifter.

Kursledning

Kursledare och föreläsare är Sven Spanne (tel 2228531, brev med anknytning till kursen skickas till koala97@maths.lth.se, annars är adressen sven@maths.lth.se).

Förkunskaper

Kursen förutsätter Analys A och B väl inhämtade. Vi kommer också att anknyta en hel del till Diskret matematik, Lineär algebra, Programmering och Datalogik.

Litteratur

S. SPANNE: Konkret analys , Lund 1997 (KFS) (Även tidigare tryckningar av denna och övningsmaterialet kan användas.)
S. SPANNE: Övningar till Konkret analys , Lund 1997 (KFS)
Handledningar för datorövningar. (Matematiska institutionen)
Kompletterande kursmaterial (Matematiska institutionen)

Som hjälp vid datorövningar och för inlämningsuppgifter kan användas t ex

K. SIGMON: Matlab Primer, (KFS) (för gammal version 3.5 av Matlab)
G. ANDERSSON OCH P. NILSSON: Maplehandboken, Lund 1995

Kursinformation

Fortlöpande uppgraderad kursinformation kommer att finnas på Matematiska institutionens webserver med direktadressen

http://www.maths.lth.se/matematiklth/grundkurser/koala97/koala97.html .
Där kommer bland annat att finnas mer detaljerade program för varje veckas arbete, och en aktuell förteckning över utdelat kursmaterial, övningsprogram, handledningar mm. Man kan också hämta detta material (i regel i postscript-format) direkt från sidan. Då kursen drivs som försök kan övningstiderna komma att ändras. Föreläsningarna planeras dock ligga fast på nedan angivna tider (alltså en ändring mot det allmänna schemat).

Hemarbete

Enligt studiehandbok och läro- och timplan omfattar kursen även 90 timmars hemarbete. (Jag tror att någon har glömt att räkna med examinationen i totalarbetstiden, men det blir bara en minskning till 85 i så fall.) En stor del av problemlösningen bör göras på egen hand. Samarbeta gärna med någon kurskamrat. Den som så önskar kan ställa frågor med epost till koala97@maths.lth.se. Kort svarstid eftersträvas men garanteras ej alltid.

Föreläsningar

Föreläsningar hålles må 8-10 och to 10-12 i MA 5 med ungefärligt innehåll:

Vecka Datum Föreläsning Innehåll
1 1.9 F1 Talföljder och summor, differensekvationer
  4.9 F2 kap 1 och 2
2 8.9 F3 Komplex räkning, komplexa funktioner
  11.9 F4 kap 3, 4, 5
3 15.9 F5 Numeriska serier
  18.9 F6 kap 6
4 22.9 F7 Potensserier
  25.9 F8 Lineära system
5 29.9 F9 Fourieranalys
  2.10 F10 kap 9, (10)
6 6.10 F11 Komplex integration
  9.10 F12 kap 11, 12
7 13.10 F13 Residykalkyl, Repetition
  16.10 F14 kap 13

Övningar

Enligt schemat ti 10-12 (E4131 och E4132) samt f 8-10 (E3315 och E3318). Vissa övningstimmar ägnas åt datorövningar i arbetsstationsrum. Närvaro vid dessa är obligatorisk. Tider är preliminärt tisdagarna 9.9, 16.9, 30.9, 7.10 och 14.10 men bestäms slutgiltigt då antalet aktiva deltagare i kursen är klart. Övrig övningstid är främst avsedd för frågor om teori, räkneuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsledare för grupp 1 är Sven Spanne och för grupp 2 Sigrid Sjöstrand.

Seminarieövningar

Äger rum O 15-17 i MA 3. På denna tid läggs introduktioner till Matlab och Maple. För övrigt demonstration av problemlösning samt konsultation.

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifterna är obligatoriska och kommer att delas ut varje vecka. För tillträde till tentamen krävs att minst 5 är fullgjorda, för godkänd tentamen skall samtliga vara klara. De är dels av problemlösningstyp och del med anknytning till datorövningarna. Uppgifterna kommer att vara tillgängliga på webbetjänten. De skall lämnas in dels som datorutskrifter, dels handskrivna (läsligt)!!, efter anvisningar som delas ut separat. Icke godkända uppgifter skall göras om eller i mildare fall kompletteras.

Datorövningar

Obligatoriska datorövningar (ca 5 stycken)

Datorprogram

En endiskettsversion av Matlab 3.5 finns tillgänglig för kursens deltagare på elevexpeditionen. (20 kr för diskett och kopiering.) Personlig underskrift på licensen krävs.

Enligt uppgift skall Lunds universitet ge ut ett CD-rom med bl a Matlab och Maple, som alla inskrivna kan använda på sina hemmamaskiner. Vidare upplysningar kommer senare. Förhoppningsvis kommer programmen att vara tillgängliga innan kursens slut.

Examination

Examinationen i kursen är utformad på ett annat sätt än det traditionella för matematikkurser. Skrivningen består av två delar, dels ett antal kontrollfrågor på kursen, dels fyra uppgifter av traditionell problemlösningskaraktär. Den som fullgjort de obligatoriska momenten ovan och blivit godkänd på kontrollfrågedelen får betyget 3.0. Den som dessutom löst n > 1 av problemen får betyget n+2 (intervall 0.1).

Övningsprogram för läsvecka 1

Läs kapitel 1 och 2.1-2 i kursboken. Lös följande uppgifter i kapitel 1:

1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 22, 24, 29, 32, 33, 36

Se (först) på de lösta problemen

2, 14, 18, 23, 27 samt exemplen i läroboken.

Lös följande uppgifter i kapitel 2:

2, 5a, 6ab, 7ac, 9, 10.

Lösta uppgifter är

1, 4

Som komplettering rekommenderas i kapitel 1

4, 7, 12, 16, 21, 24, 25, 27-28, 30, 31, 34, 38

och i kapitel 2

5b, 6cd, 7bd, 8.

Inlämningsuppgifter läsvecka 1:

Inlämningsuppgifterna denna vecka består av två delar.

Gå (med t ex Netscape) till Koalas hemsida (angiven tidigare). Där hittar du en enkät om tidigare matematikbetyg, datorinnehav mm. Svara på den senast onsdag 3 september (Netscape eller liknande bör användas). Uppgifterna behövs bl a för indelning i grupper till datorövningar och för inlämningsuppgifterna.

Lämna in lösningar till uppgifterna 1.16, 1.30, 2.5b och 2.8 senast på (dator)övningen tisdag 9 september. De viktigaste kraven är: läsbart skrivet, alla räkningar inskrivna, logiska motiveringar till räkningarna. Eftersom svaren står i övningshäftet är huvudändamålet att träna redovisning av matematiska resonemang. Skriv namn på varje inlämnat blad, personnummer, sektion och inskrivningsår på det första, och häfta ihop allt du lämnar in.

När indelningen är klar (i slutet av första läsveckan) delas ut vidare anvisningar för inlämningsuppgifterna, med besked om vilken handledare/bedömare som tar hand om ditt arbete.


next up previous
Previous: Koa97
Sven Spanne
8/24/1997