Checklistor/resurser för examensarbetare vid avdelningen for matematik, LTH

Resurser för examensarbetare


Checklistor.

Innan/Vid start.

Inför presentationen.

Opposition.

Kritisk granskning är ett nödvändigt inslag i all vetenskaplig verksamhet. Opposition på 20-poängs examensarbeten syftar till att ge en träning i sådan kritisk granskning. Din uppgift som opponent är att noga sätta dig in i det förelagda examensarbetet och att redovisa dina synpunkter på väsentliga aspekter av det. Oppositionen bör inriktas på att ge konstruktiv feedback till författaren, men man bör också ta upp allmänna aspekter som arbetsmetodik och uppläggning av rapporten. Du skall läsa igenom och kritiskt granska alla delar av rapporten. Vid själva oppositionen tas endast väsentligheter upp. Detaljer skall delges författaren skriftligen, exempelvis i form av en lista av förslag till förbättringar av rapporten.

Förberedelse av oppositionen

Följande punkter är lämpliga att utgå ifrån när oppositionen förbereds:

Genomförande av oppositionen

Oppositionen är en diskussion mellan dig som opponent och författaren till examensarbetet. Din roll som opponent är att leda denna diskussion genom att ge dina synpunkter på arbetets förtjänster och svagheter och ställa frågor till författaren. Såväl kritik som beröm skall motiveras tydligt. Redovisningen skall struktureras på ett lämpligt sätt. Ta upp huvudproblemen med arbetet, såsom du ser dem, i lämplig ordningsföljd. Att gå igenom rapporten sida för sida blir sällan lyckat. Det kan vara svårt att opponera på ett arbete som är mycket bra eller mycket dåligt. Om arbetet är mycket bra har du kanske svårt att hitta något att diskutera. Då får du försöka vara konstruktiv och t.ex. utöka oppositionen med en diskussion om hur arbetet skulle kunna vidareutvecklas. Det kan också vara motiverat att gå in på detaljer i ett sådant arbete. Om arbetet har många brister så bör kritiken begränsas till de mest väsentliga aspekterna. All kritik, även om den sakligt sett är hård, skall framföras på ett vänligt och konstruktivt sätt.

Exempel på hur en opposition kan läggas upp:

Efter oppositionen har man ofta en allmän diskussion där åhörarna bereds tillfälle att kommentera och ställa frågor till författaren.

Exjobbsavslut.


Riktlinjer

Examensarbetet tillhör slutet av utbildningen och skall innebära en fördjupning eller nyskapande. Det skiljer sig från vanliga kurser genom att du inte bara skall lära dig något själv utan producera en rapport där andra kan lära sig.

Examensarbetet utföres individuellt eller av två studenter tillsammans.

Examensarbetet får påbörjas när högst 40 poäng återstår till examen.Vi förutsätter att du har en tydlig inriktning mot ämnet inom ramen för valbara kurser och att du väljer uppgift med hänsyn till de kurser du läst.

Arbetet kan utföras internt på institutionen eller hos en extern uppdragsgivare.

Ett internt examensarbete göres normalt med anknytning till den forskning som bedrivs vid institutionen. Förslag till uppgifter finns beskrivna på http://www.maths.lth.se/matematiklth/exjobb/exjobb.html . Externa examensarbeten utföres hos uppdragsgivaren. Du kan få förslag uppgifter på nätet eller genom att ta direktkontakt med företag och myndigheter. Det skall finnas en datavetenskapligt kompetent handledare med akademisk examen på företaget. Innan du avtalar med företaget om att utföra examensarbetet måste uppgiften godkännas av institutionen. När det finns ett förslag till uppgift kontrollerar du att den uppfyller de krav som anges under rubriken Uppgiften och tar kontakt med institutionen. Om förslaget bedöms kunna leda till ett acceptabelt examensarbete utses en handledare/examinator på institutionen. Denne beslutar om examensarbetet får påbörjas efter kontakt med uppdragsgivare och examensarbetare. Institutionshandledarens uppgift är väsentligen följande:

Du kan inte räkna med att få handledning av handledaren på LTH under semestertid.

I utbildningsplanen föreskrivs:

Följande krav ställs på ett examensarbete. Rapporten är en offentlig handling. Om uppdragsgivaren vill att du skall arbeta med saker som inte kan beskrivas i rapporten kan dessa inte inräknas i examensarbetet.

Presentationer av examensarbeten skall göras under terminstid. Med examinators medgivande kan det även ske veckan före läsårets början eller veckan efter läsårets slut.

Du kan ej påräkna handledning av din handledare på institutionen utanför terminstid.

Institutionen förväntar sig att ett examensarbete avslutas senast ett år efter det att det påbörjats. Examensarbeten som inte håller tidsramen kan underkännas.5 October 2004 Lars Vretare