Matematikcentrum

Lund University

Matematisk statistik for kemister

Kursplan

Beskrivning

Grunder i sannolikhetsteori och statistik, konfidensintervall, statistiska metoder såsom försöksplanering, regressions- och variansanalys. Tillämpningar: mätvärdesanalys, olika typer av fel och deras fortplantning; jämförelser mellan medelvärden och spridningar; begrepp och metoder vid kvalitetskontroll, skattning av felkvot; sambandsanalys, kalibrering; planering av flerfaktorförsök, optimering av försöksparametrar, responsytetekniker. Speciellt kommer tillämpningar inom kemiteknik att beaktas.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: MASB02
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Svenska

Efterföljande kurser