Matematikcentrum

Lund University

Matematisk statistik for fysiker

Kursplan

Beskrivning

Dataanalys. Beskrivande statistik. Sannolikhetsaxiomen. Betingad sannolikhet, oberoende händelser. Stokastiska variabler och funktioner av sådana. Väntevärde, varians och kovarians. Normalfördelningen, binomialfördelningen och andra viktiga fördelningar för mätningar och frekvenser. Betingade fördelningar och betingade väntevärden. Punktskattningars egenskaper. ML-metoden och MK-metoden. Principer för intervallskattning och hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer. Approximativa metoder grundade på normalfördelning. Skattning av felkvot. Korrelation. Linjär univariat och multipel regression. Introduktion till stokastiska processer.

Nuvarande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: MASB03
Poäng:9,0
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Svenska

Efterföljande kurser