Matematikcentrum

Lund University

Matematisk statistik, grundkurs

Kursplan

Beskrivning

Kursen behandlar både sannolikhetsteori och statistikteori. Inledningsvis behandlas grundläggande begrepp som sannolikhetsaxiomen, betingad sannolikhet, oberoende händelser. Fortsättinngsvis behandlas: Stokastiska variabler i en och flera dimensioner och funktioner av sådana. Väntevärde, varians och kovarians. Normalfördelningen, binomialfördelningen, Poissonfördelningen och andra viktiga fördelningar. Betingade fördelningar och betingade väntevärden. Summor och linjärkombinationer av stokastiska variabler. Stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen. Beskrivande statistik. Punktskattningars egenskaper. ML-metoden och MK-metoden. Principer för intervallskattning och hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer. Approximativa metoder grundade på normalfördelning. Korrelation. Linjär univariat och multipel regression; polynomregression. Variansanalys. Fördelningsfria metoder. Permutationstest.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar