Matematikcentrum

Lund University

Monte Carlo-baserade statistiska metoder

Kursplan

Beskrivning

Kursen ger en översikt över olika simuleringsbaserade metoder inom matematisk statistik. Återsamplingsmetoder (parametrisk och icke-parametrisk bootstrap, jackknife, permutationstester) gås igenom, och används för att konstruera konfidensintervall och genomföra fördelningsoberoende tester. Tekniker för att simulera komplicerade fördelningar studeras, med tillämpningar inom Bayesiansk inferens och bildananlys. Speciell tonvikt läggs härvid på Markov Chain Monte Carlo-metoder, t ex Metropolis-Hastings-metoden och Gibbssamplaren. Beräkningseffektiva metoder, såsom vägd simulering, behandlas. I mån av tid studeras mot slutet av kursen olika modellvalsmetoder, t ex korsvalidering, successiva hypotestester och informationsbaserade metoder (AIC, BIC).

Nuvarande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMSN50
Kurskod NF: MASM11
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Monte Carlo-baserade statistiska metoder