Verksamhet under våren 1996

Sällskapet höll tre möten under våren 1996: Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Den 20 februari håller Sigmundur Gudmundsson föredraget

On the Geometry of Minimal Surfaces

In this talk we revise the fundamentals of surface theory, describe the Weierstrass Representation Formula and use it for constructing some of the fascinating minimal surfaces. This will be a combination of Complex Analysis and introductory Differential Geometry.

Den 26 mars håller Lars Gårding föredraget

Hur jag blev matematiker

Gårding berättar om sina studier i Lund och om sina vistelser i Cambridge och Princeton under åren 1944-45 respektive 1946-47.

Den 7 maj håller Anders Björner föredraget

Konvexa Polytoper

Konvexa polytoper är generaliseringaringar till godtycklig dimension av de figurer vi känner som konvexa polygoner i planet och som konvexa kroppar (t.ex. de Platonska kropparna) i det 3-dimensionella rummet. En allmän översikt av några huvuddrag i polytopernas teori kommer att ges, med betoning på framsteg som gjorts under senare år.
Se även här för en utförligare presentation.