Lunds Matematiska Sällskap

Hjärtligt välkommen till Lunds Matematiska Sällskaps hemsida!

Verksamhet under våren 2017

Sällskapet håller följande tre möte under innevarande termin: tisdagen den 11 april, tisdagen den 5 maj och vårmöte tisdagen den 30 maj. Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris. Viktig information: Vårmötet börjar med förfriskningar klockan 18.00 och invigning av de nya salarna klockan 18.15. Mer information nedan.

Sällskapet har även en sida på facebook.


Tisdagen den 11 april ger Anna Torstensson, Matematikcentrum, föredraget

Symmetric graphs

In this talk we will look at symmetries of graphs. (I am speaking about graphs with vertices and edges here, not graphs of functions.) Such symmetries are called automorphisms of the graph and they form a group. Informally one could say that the larger the automorphism group the more symmetric the graph, but there is also a formal definition of what is meant by a symmetric graph. We will get to know that definition, and see examples of symmetric and asymmetric graphs. We will also learn Frucht's theorem: Every finite group is the automorphism group of some finite graph. Finally I will say a few words about how group theory software has been used to find all cubic symmetric graphs with up to 10000 vertices.


Tisdagen den 9 maj håller Maria Sandsten, matematikcentrum, föredraget

Fåglar och delfiner och hur vi kan räkna på deras läten.

Fågelsång är ofta uppbyggd av komplicerade mönster av olika toner. Att sortera och jämföra dessa mönster för att försöka förstå hur fåglar utvecklar och anpassar sin sång till omgivningen är något som man forskat på under lång tid inom biologi. Sortering och jämförelse försvåras av att definitionen av likhet och olikhet är något oklar. Med användande av några olika trick inom tids-frekvensanalys är det möjligt att jämföra och klassificera på ett sätt som är biologiskt relevant.

Delfiner använder ekolokalisering, ultraljud, för att orientera sig och för att hitta mat. En av de viktigaste frågeställningarna är hur signalerna genereras. Med hjälp av ’reassignment’, omplacering av energi i en tids-frekvensrepresentation, kan man upptäcka väldigt korta och närliggande signalkomponenter, vilket kan användas för att verifiera hur delfiner skapar de ultraljud-signaler som används för ekolokalisering.


Tisdagen den 30 maj hålls sällskapets vårmöte. Salarna MH:A, B och C har renoverats och bytt namn till Riesz-salen, Gårding-salen och Hörmander-salen. Detta firas på följande sätt. Klockan 18.00 serveras de luxe-förfriskningar utanför Hörmander-salen (MH:C). Klockan 18.15 invigs de nya salarna och korta presentationer av Marcel Riesz, Lars Gårding och Lars Hörmander ges.

Efter detta, omkring klockan 18.45, hålls det ordinarie vårmötet med ett något kortare föredrag än vad som annars är brukligt.

Vid mötet håller Tomas Persson, Matematikcentrum, föredraget

Dr Littlewoods förmodan

I metrisk talteori studeras bland annat diofantisk tillnärmning (approximation), vilket är tillnärmningen med rationella tal till reella tal. Ett grundläggande resultat i teorin är att för varje reellt tal x finns oändligt många rationella tal p/q sådana att \[ \biggl| x - \frac{p}{q} \biggr| < \frac{1}{q^2}. \] Om vi inför beteckningen \[ \lVert x \rVert \] för det minsta avståndet från x till ett helt tal, så kan resultatet ovan uttryckas som att det finns oändligt många heltal q för vilka \[ \lVert q x \rVert < \frac{1}{q}. \] Jag kommer att berätta om detta och andra resultat, samt om det som kallas för Littlewoods förmodan: Om x och y är reella tal, så finns det heltal n så att \[ n \lVert n x \rVert \lVert n y \rVert \] blir godtyckligt nära noll.


Kort historia

Image
    tage

Historien börjar då den unge matematikern Claes Gösta Runquist gör fil. stud. Tage Erlander till ordförande i det nyåret 1923 bildade Matematiska sällskapet i Lund. Sällskapet skulle vara en ''sällskapsförening för naturvetare av alla slag''. Första mötet hålls i februari då sällskapet formellt grundas. Från början var sällskapet en sammanslutning av de yngsta matematikstuderande, men vid professorerna Rieszs och Zeilons ankomst till Lund 1926 omorganiserades sällskapet. Ordförandeposten i en nybildad hedersstyrelse överlämnades till professor Riesz, medan den gamla styrelsen övergick i ett arbetsutskott. Denna organisation lever kvar fram till idag. Ordförandeposten i dagens sällskap innehas av Kalle Åström.

Verkar mannen på bilden bekant så kan det påpekas att Tage Erlander så småningom blev Sveriges statsminister. Han lärde också känna sin blivande hustru Aina Andersson i Matematiska sällskapet.


Varför Lunds Matematiska Sällskap?

Lunds Matematiska Sällskap har till ändamål

  • att verka för ökat intresse för matematik och relaterande ämnen, både bland allmänhet och studerande,

  • att öka trevnaden bland dem som har sin gärning inom den matematiska ämnesgruppen,

  • att vidtaga åtgärder för att underlätta studierna i denna ämnesgrupp.

I praktiken innebär detta främst regelbundna möten (se nedan) då man kan lyssna på intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. På vissa möten utdelas även stipendier till förtjänta studenter.


Hur blir man medlem?

Som medlem kan sällskapet efter ansökan invälja personer som önskar främja sällskapets syften. Om ni vill ansöka om medlemsskap så kan ni komma till något av sällskapets möten (se nedan). Ni kan också betala in den årliga medlemsavgiften, för nuvarande 50:-, på postgirokonto 7 38 75–7 (glöm ej att ange ditt namn och din adress).


Styrelsen och Arbetsutskottet

Sällskapets styrelse består för närvarande av ordförande Kalle Åström vice ordförande Anders Holst, ledamöterna Johan Helsing, och Tomas Persson.

Arbetsutskottet består av Rasmus Henningsson, förman, och V. A. Kant, kassör, sekreterare, och sexmästare. Om just Du skulle vilja tillhöra denna exklusiva grupp av medhjälpare så hör av dig till någon av de ovanstående.


Länkar

Verksamhet under hösten 2016
Verksamhet under våren 2016
Verksamhet under hösten 2015
Verksamhet under våren 2015
Verksamhet under hösten 2014
Verksamhet under våren 2014
Verksamhet under hösten 2013
Verksamhet under våren 2013
Verksamhet under hösten 2012
Verksamhet under våren 2012
Verksamhet under hösten 2011
Verksamhet under våren 2011
Verksamhet under hösten 2010
Verksamhet under våren 2010
Verksamhet under hösten 2009
Verksamhet under våren 2009
Verksamhet under hösten 2008
Verksamhet under våren 2008
Verksamhet under hösten 2007
Verksamhet under våren 2007
Verksamhet under hösten 2006
Verksamhet under våren 2006
Verksamhet under hösten 2005
Verksamhet under våren 2005
Verksamhet under hösten 2004
Verksamhet under våren 2004
Verksamhet under hösten 2003
Verksamhet under våren 2003
Verksamhet under hösten 2002
Verksamhet under våren 2002
Verksamhet under hösten 2001
Verksamhet under våren 2001
Verksamhet under hösten 2000
Verksamhet under våren 2000
Verksamhet under hösten 1999
Verksamhet under våren 1999
Verksamhet under hösten 1998
Verksamhet under våren 1998
Verksamhet under hösten 1997
Verksamhet under våren 1997
Verksamhet under hösten 1996
Verksamhet under våren 1996


This page was generated with LaTeX2HTML and GNU sed.
LaTeX-code written by Tomas Persson.

Valid HTML 4.0
    TransitionalTomas Persson 2017-05-29