Lunds Matematiska Sällskap

Hjärtligt välkommen till Lunds Matematiska Sällskaps hemsida!

Verksamhet under hösten 2017 (t.o.m. februari 2018)

Sällskapet håller följande möten: tisdagen den 7 november och torsdagen den 1 februari år 2018. Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Sällskapet har även en sida på facebook.


Tisdagen den 7 november ger Johan Frid, Lunds universitet, föredraget

Ämnesmodellering av text med icke-negativ matrisfaktorisering eller Vad diskuterar de i Himmelriket?

I takt med internets och sociala mediers framväxt finns numera väldigt stora mängder fritt tillgänglig text i elektroniskt format. Bloggar, flöden och webbforum är enormt rika källor för att studera och göra modeller av språkbruk. Detta har användningsområden bl a inom mediebevakning, rekommendationssystem och språkgranskning.

Textmängderna blir dock lätt så stora att de snabbt blir ohanterbara med enbart manuella metoder och därför kan vi ta hjälp av automatiska metoder för att kategorisera och jämföra olika texter. Här utnyttjas i stor utsträckning matematiska metoder i form av maskininlärning och artificiell intelligens. Föredraget kommer att ta upp arbeten med automatisk klassificering av text och textmängder, bl a ämnesmodellering och nyckelordsextrahering.

Topic modelling of text using non-negative matrix factorization or What do they discuss on Himmelriket?

With the rise of internet and social media, enormous amounts of text are now freely available in electronic format. Blogs, feeds and web forums are hugely rich sources for studying and modelling language use. This has application areas within media monitoring, recommendation systems and proofing.

However, the text amounts easily become so large that they quickly become unmanageable with manual methods only and therefore we can use automated methods to classify and compare different texts. Here, mathematical methods are used in the form of machine learning and artificial intelligence. The talk will cover work on automatical text classification, including topic modelling and keyword extraction.


Torsdagen den 1 februari håller Magnus Fontes, matematikcentrum, föredraget

An image is worth a thousand words – A closer look at the human immune system.Kort historia

Image
    tage

Historien börjar då den unge matematikern Claes Gösta Runquist gör fil. stud. Tage Erlander till ordförande i det nyåret 1923 bildade Matematiska sällskapet i Lund. Sällskapet skulle vara en ''sällskapsförening för naturvetare av alla slag''. Första mötet hålls i februari då sällskapet formellt grundas. Från början var sällskapet en sammanslutning av de yngsta matematikstuderande, men vid professorerna Rieszs och Zeilons ankomst till Lund 1926 omorganiserades sällskapet. Ordförandeposten i en nybildad hedersstyrelse överlämnades till professor Riesz, medan den gamla styrelsen övergick i ett arbetsutskott. Denna organisation lever kvar fram till idag. Ordförandeposten i dagens sällskap innehas av Kalle Åström.

Verkar mannen på bilden bekant så kan det påpekas att Tage Erlander så småningom blev Sveriges statsminister. Han lärde också känna sin blivande hustru Aina Andersson i Matematiska sällskapet.


Varför Lunds Matematiska Sällskap?

Lunds Matematiska Sällskap har till ändamål

  • att verka för ökat intresse för matematik och relaterande ämnen, både bland allmänhet och studerande,

  • att öka trevnaden bland dem som har sin gärning inom den matematiska ämnesgruppen,

  • att vidtaga åtgärder för att underlätta studierna i denna ämnesgrupp.

I praktiken innebär detta främst regelbundna möten (se nedan) då man kan lyssna på intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. På vissa möten utdelas även stipendier till förtjänta studenter.


Hur blir man medlem?

Som medlem kan sällskapet efter ansökan invälja personer som önskar främja sällskapets syften. Om ni vill ansöka om medlemsskap så kan ni komma till något av sällskapets möten (se nedan). Ni kan också betala in den årliga medlemsavgiften, för nuvarande 50:-, på postgirokonto 7 38 75–7 (glöm ej att ange ditt namn och din adress).


Styrelsen och Arbetsutskottet

Sällskapets styrelse består för närvarande av ordförande Kalle Åström vice ordförande Anders Holst, ledamöterna Johan Helsing, och Tomas Persson.

Arbetsutskottet består av Rasmus Henningsson, förman, och V. A. Kant, kassör, sekreterare, och sexmästare. Om just Du skulle vilja tillhöra denna exklusiva grupp av medhjälpare så hör av dig till någon av de ovanstående.


Länkar

Verksamhet under våren 2017
Verksamhet under hösten 2016
Verksamhet under våren 2016
Verksamhet under hösten 2015
Verksamhet under våren 2015
Verksamhet under hösten 2014
Verksamhet under våren 2014
Verksamhet under hösten 2013
Verksamhet under våren 2013
Verksamhet under hösten 2012
Verksamhet under våren 2012
Verksamhet under hösten 2011
Verksamhet under våren 2011
Verksamhet under hösten 2010
Verksamhet under våren 2010
Verksamhet under hösten 2009
Verksamhet under våren 2009
Verksamhet under hösten 2008
Verksamhet under våren 2008
Verksamhet under hösten 2007
Verksamhet under våren 2007
Verksamhet under hösten 2006
Verksamhet under våren 2006
Verksamhet under hösten 2005
Verksamhet under våren 2005
Verksamhet under hösten 2004
Verksamhet under våren 2004
Verksamhet under hösten 2003
Verksamhet under våren 2003
Verksamhet under hösten 2002
Verksamhet under våren 2002
Verksamhet under hösten 2001
Verksamhet under våren 2001
Verksamhet under hösten 2000
Verksamhet under våren 2000
Verksamhet under hösten 1999
Verksamhet under våren 1999
Verksamhet under hösten 1998
Verksamhet under våren 1998
Verksamhet under hösten 1997
Verksamhet under våren 1997
Verksamhet under hösten 1996
Verksamhet under våren 1996


This page was generated with LaTeX2HTML and GNU sed.
LaTeX-code written by Tomas Persson.

Valid HTML 4.0
    TransitionalTomas Persson 2018-01-16