Verksamhet under Hösten 2003

Sällskapet håller tre möten under hösten: tisdagen den 7 oktober, tisdagen den 11 november samt tisdagen den 9 december.
Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

 

Den 7 oktober håller Staffan Rodhe, Uppsala Universitet, föredraget

 

Titel: "Samuel Klingenstierna - 1700-talets store svenske matematiker."

 

Sammanfattning:

 

Samuel Klingenstierna är en tidig företrädare för den svenska vetenskapliga revolutionen under 1700-talet. Mycket på grund av sin ovilja att publicera sina skrifter har han kommit i skymundan gentemot de mer kända vetenskapsmännen Carl von Linné, Anders Celsius och Torbern Bergman. Emellertid var Klingenstierna även en internationellt mycket välkänd matematiker. Han hade mött och/eller brevväxlat med alla de stora matematikerna från sin samtid som Johan Bernoulli, Clairault, Cramer och Euler. Föredraget kommer att ge en beskrivning av hans liv och peka på flera av hans vetenskapliga resultat. Vidare kommer hans lösning av det utökade brakystokronproblemet, med en kropp som faller i ett resistent medium, att visas. Lösningen till detta problem är Klingenstierna troligen först med att genomföra, några år före Euler.

 

 

 

Tisdagen den 11 november håller Gert Almkvist, Lunds Universitet (emeritus), föredraget

 

Titel: "Herr Pigullas fantastiska formel för π och andra kuriositeter."

 

 

 

Tisdagen den 9 december håller Victor Ufnarovski, Lunds Universitet, föredraget

 

Titel: "How to derive a number”

 

Vi kallar också till årsmöte Tisdagen den 9 december kl 18.30.